Scarica le istruzioni d'uso SONY D-NF007

Lingue: Italiano e altri 4
  • Finlandese
  • Olandese
  • Portoghese
  • Svedese
Pagina:2
Sul sito è possibile visualizzare la versione completa del documento e scaricarlo in formato PDF.
Pagina 1 di 2
FM/AM
Portable฀CD฀Player
Gebruiksaanwijzing฀/฀Instruzioni฀per฀l’uso฀/฀Manual฀de฀instruções฀/฀
Bruksanvisning฀/฀Käyttöohjeet
2-649-856-
21
฀(1)
©2005฀Sony฀Corporation฀฀฀฀Printed฀in฀China
“WALKMAN”฀is฀a฀registered฀trademark฀of฀Sony฀Corporation฀to฀represent฀Headphone฀Stereo฀products.
฀฀is฀a฀trademark฀of฀Sony฀Corporation.
Printed฀on฀100฀%฀recycled฀
paper฀using฀VOC฀(Volatile฀
Organic฀Compound)-free฀
vegetable฀oil฀based฀ink.
PRESET LOCAL MONO
Geluidsstand
Modo฀audio
Modo฀de฀som
Tracknummer/voorinstelnummer
Numero฀di฀brano/Numero฀di฀preselezione
Número฀da฀faixa/Número฀programado
Speelduur/frequentie
Tempo฀di฀riproduzione/Frequenza
Tempo฀de฀reprodução/Frequência
MONO
*De฀toets฀is฀voorzien฀van฀een฀voelstip.฀/฀Il฀tasto฀dispone฀di฀un฀punto฀tattile.฀/฀O฀botão฀tem฀um฀ponto฀em฀relevo.
Display฀/฀Display฀/฀Visor
*(afspelen/onderbreken)฀
(riproduzione/pausa)฀
(reproduzir/pausa)฀/฀ENTER
DC฀IN฀4.5฀V
฀(hoofdtelefoon)฀aansluiting
Presa฀
฀(cuffie)
Tomada฀
฀(auscultadores)
฀(stoppen)฀(arresto)฀
(parar)•RADIO฀OFF
HOLD฀(achterkant)฀(parte฀posteriore)฀
(parte฀posterior)
VOL฀+*/–
naar฀een฀stopcontact
a฀una฀presa฀di฀rete฀CA
a฀uma฀tomada฀de฀CA
Netspanningsadapter/Alimentatore฀CA/฀
Transformador฀de฀CA
Hoofdtelefoon
Cuffie
Auscultadores
SOUND/AVLS
/
฀(groep)฀(gruppo)฀
(grupo)฀–/+•TUNE฀–/+
P฀MODE/
OPEN
RADIO฀ON/BAND
LOCAL
Groepsaanduiding
Indicatore฀di฀gruppo
Indicador฀de฀grupo
Nederlands
WAARSCHUWING
Stel฀het฀toestel฀niet฀bloot฀aan฀regen฀of฀vocht฀om฀het฀risiko฀van฀
brand฀of฀een฀electrische฀schok฀te฀verlagen.
Installeer฀het฀apparaat฀niet฀in฀een฀krappe,฀omsloten฀ruimte฀zoals฀
een฀boekenrek฀of฀een฀inbouwkast.
Om฀de฀kans฀op฀brand฀te฀verkleinen฀mag฀u฀de฀ventilatieopeningen฀
van฀het฀apparaat฀niet฀blokkeren฀met฀een฀krant,฀tafelkleed,฀gordijn,฀
enz.฀Plaats฀ook฀geen฀brandende฀kaarsen฀op฀het฀apparaat.
Om฀de฀kans฀op฀brand฀of฀een฀elektrische฀schok฀te฀verkleinen,฀mag฀u฀
geen฀voorwerpen฀met฀een฀vloeistof฀erin฀,฀zoals฀een฀bloemenvaas,฀op฀
het฀apparaat฀zetten.
In฀sommige฀landen฀gelden฀wettelijke฀voorschriften฀met฀betrekking฀
tot฀de฀afvoer฀van฀de฀batterij฀waarmee฀dit฀toestel฀wordt฀gevoed.฀
Raadpleeg฀hiervoor฀de฀lokale฀instanties.
De฀geldigheid฀van฀het฀CE-keurmerk฀is฀beperkt฀tot฀de฀landen฀waar฀
dit฀keurmerk฀wettelijk฀moet฀worden฀nageleefd,฀hoofdzakelijk฀in฀
EER฀(Europese฀Economische฀Ruimte).
Verwijdering฀van฀oude฀elektrische฀en฀elektronische฀
apparaten฀(Toepasbaar฀in฀de฀Europese฀Unie฀en฀andere฀
Europese฀landen฀met฀gescheiden฀ophaalsystemen)
฀Het฀symbool฀op฀het฀product฀of฀op฀de฀verpakking฀
wijst฀erop฀dat฀dit฀product฀niet฀als฀huishoudelijk฀
afval฀mag฀worden฀behandeld.฀Het฀moet฀echter฀naar฀
een฀plaats฀worden฀gebracht฀waar฀elektrische฀en฀
elektronische฀apparatuur฀wordt฀gerecycled.฀Als฀u฀
ervoor฀zorgt฀dat฀dit฀product฀op฀de฀correcte฀manier฀
wordt฀verwijderd,฀voorkomt฀u฀voor฀mens฀en฀milieu฀
negatieve฀gevolgen฀die฀zich฀zouden฀kunnen฀
voordoen฀in฀geval฀van฀verkeerde฀afvalbehandeling.฀De฀recycling฀
van฀materialen฀draagt฀bij฀tot฀het฀vrijwaren฀van฀natuurlijke฀bronnen.฀
Voor฀meer฀details฀in฀verband฀met฀het฀recyclen฀van฀dit฀product,฀
neemt฀u฀contact฀op฀met฀de฀gemeentelijke฀instanties,฀het฀bedrijf฀of฀
de฀dienst฀belast฀met฀de฀verwijdering฀van฀huishoudafval฀of฀de฀winkel฀
waar฀u฀het฀product฀hebt฀gekocht.
Dit฀betreft฀de฀accessoires:฀hoofdtelefoon
Discs฀die฀op฀deze฀CD-speler฀
kunnen฀worden฀afgespeeld
•฀Audio-CD’s฀
(CD’s฀in฀CD-DA-indeling)
•฀MP3-CD’s฀
(CD-R/CD-RW฀waarop฀audiogegevens,฀
gecomprimeerd฀in฀de฀MP3-indeling,฀zijn฀opgenomen)*
*฀Alleen฀discs฀met฀de฀indeling฀ISO฀9660฀Level฀1/2฀en฀de฀extensie-
indeling฀Joliet฀kunnen฀worden฀afgespeeld.
Deze฀CD-speler฀kan฀de฀volgende฀bitsnelheden฀en฀
bemonsteringsfrequenties฀afspelen.฀Tevens฀kunnen฀VBR-bestanden฀
(Variable฀Bit฀Rate)฀worden฀afgespeeld.
Bitsnelheden
Bemonsterings-฀
frequenties
MPEG-1฀Layer3
32฀–฀320฀kbps
32/44,1/48฀kHz
MPEG-2฀Layer3
฀ 8฀–฀160฀kbps
16/22,05/24฀kHz
MPEG-2.5฀Layer3
฀ 8฀–฀160฀kbps
8/11,025/12฀kHz
MP3-CD’s
Het฀aantal฀bruikbare฀groepen฀en฀bestanden
•฀Maximumaantal฀groepen:฀256
•฀Maximumaantal฀bestanden:฀512
Afspeelvolgorde
De฀afspeelvolgorde฀is฀afhankelijk฀van฀de฀manier฀waarop฀u฀MP3-
bestanden฀op฀de฀disc฀hebt฀opgenomen.฀In฀het฀volgende฀voorbeeld฀
worden฀bestanden฀afgespeeld฀van฀
1
฀tot฀en฀met฀
7
.
MP3
Groep
Bestand
(Maximumaantal฀directory-niveaus:฀8)
Opmerkingen
•฀Afhankelijk฀van฀de฀kwaliteit฀van฀de฀disc฀en/of฀de฀staat฀van฀het฀
opnameapparaat,฀kan฀het฀enige฀tijd฀duren฀voordat฀het฀afspelen฀
wordt฀gestart.฀Het฀is฀ook฀mogelijk฀dat฀het฀afspelen฀helemaal฀niet฀
wordt฀gestart.
•฀Sla฀op฀een฀disc฀met฀MP3-bestanden฀geen฀bestanden฀met฀andere฀
indelingen฀op฀en฀maak฀geen฀onnodige฀mappen.
•฀Voeg฀altijd฀de฀bestandsextensie฀"mp3"฀toe฀aan฀de฀bestandsnaam.฀
Als฀u฀de฀extensie฀"mp3"฀toevoegt฀aan฀een฀ander฀bestand฀dan฀een฀
MP3-bestand,฀herkent฀de฀speler฀het฀bestand฀echter฀niet฀goed.
•฀Bij฀het฀comprimeren฀van฀een฀bron฀in฀een฀MP3-bestand,฀kunt฀u฀
de฀compressieparameters฀het฀beste฀instellen฀op฀"44,1฀kHz",฀"128฀
kbps"฀en฀"Constant฀Bit฀Rate".
•฀Als฀u฀met฀maximale฀capaciteit฀wilt฀opnemen,฀moet฀u฀de฀
schrijfsoftware฀instellen฀op฀“halting฀of฀writing”.
D-NF007
GROUP
MP3-aanduiding
Indicatore฀MP3
Indicador฀de฀MP3
Afspeelstand
Modo฀di฀riproduzione
Modo฀de฀reprodução
Resterende฀batterijduur
Capacità฀residua฀delle฀pile
Indicação฀de฀carga฀residual
PRESET
Band
Banda
Banda
Stroombronnen
De฀batterijen฀(niet฀bijgeleverd)฀gebruiken
1฀
Verschuif฀OPEN฀om฀het฀deksel฀van฀de฀speler฀te฀openen.฀Open฀
vervolgens฀het฀deksel฀van฀de฀batterijhouder฀in฀de฀CD-speler.
2฀
Plaats฀twee฀LR6-alkalinebatterijen฀(AA-formaat)฀waarbij฀u฀
laat฀samenvallen฀met฀de฀bijbehorende฀afbeelding฀in฀de฀CD-
speler.฀Sluit฀vervolgens฀het฀deksel฀tot฀dit฀vastklikt.฀Plaats฀eerst฀
de฀
-pool฀in฀het฀vak฀(voor฀beide฀batterijen).
Levensduur฀van฀de฀batterij*฀(uren฀bij฀benadering)
(Als฀de฀CD-speler฀op฀een฀vlakke฀en฀stabiele฀ondergrond฀staat.)
De฀speelduur฀is฀afhankelijk฀van฀de฀manier฀waarop฀u฀de฀CD-speler฀
gebruikt.
Bij฀gebruik฀van฀twee฀Sony-alkalinebatterijen฀LR6฀(SG)฀฀
(gefabriceerd฀in฀Japan)
G-PROTECTION
G-on
G-off
Audio-CD
16
11
MP3-CD฀(opgenomen฀met฀128฀kbps)
23
23
RADIO฀ON
35
*฀Gemeten฀volgens฀de฀JEITA-norm฀(Japan฀Electronics฀and฀
Information฀Technology฀Industries฀Association).
•฀De฀indicatorsegmenten฀van฀
฀geven฀de฀resterende฀
batterijlading฀bij฀benadering฀aan.฀Eén฀segment฀duidt฀niet฀altijd฀
een฀vierde฀van฀de฀batterijlading฀aan.
De฀netspanningsadapter฀gebruiken
Sluit฀de฀netspanningsadapter฀aan,฀zoals฀in฀de฀afbeelding฀wordt฀
aangegeven.
Een฀CD฀afspelen
1฀
Verschuif฀OPEN฀om฀het฀deksel฀te฀openen฀en฀plaats฀de฀CD฀op฀de฀
draaipen.฀Sluit฀het฀deksel.
2฀
Druk฀op฀
.฀
Als฀u฀vanaf฀de฀eerste฀track฀wilt฀afspelen,฀houdt฀u฀
฀ingedrukt฀tot฀
het฀afspelen฀wordt฀gestart฀terwijl฀de฀CD-speler฀in฀de฀stopstand฀staat.
Wilt฀u฀doorgaan฀naar฀de฀volgende/vorige฀groepen*,฀dan฀drukt฀u฀
eerst฀op฀GROUP฀en฀vervolgens฀op฀
฀+฀of฀
฀–.฀
*Alleen฀MP3-CD
•฀U฀kunt฀met฀deze฀CD-speler฀CD-R’s/CD-RW’s฀afspelen฀die฀
zijn฀opgenomen฀met฀de฀indeling฀Compact฀Disc฀Digital฀Audio฀
(audio-CD).฀De฀afspeelmogelijkheden฀kunnen฀verschillen,฀
afhankelijk฀van฀de฀kwaliteit฀van฀de฀disc฀en฀de฀status฀van฀het฀
opnameapparaat.
•฀Dit฀product฀is฀ontworpen฀voor฀het฀afspelen฀van฀discs฀die฀
voldoen฀aan฀de฀CD-norm฀(Compact฀Disc).฀Onlangs฀hebben฀
platenmaatschappijen฀muziekdiscs฀op฀de฀markt฀gebracht฀die฀
zijn฀gecodeerd฀met฀copyright-beveiligingstechnologieën.฀
Houd฀er฀rekening฀mee฀dat฀sommige฀van฀deze฀discs฀niet฀
voldoen฀aan฀de฀CD-norm฀en฀wellicht฀niet฀met฀dit฀product฀
kunnen฀worden฀afgespeeld.
•฀Afhankelijk฀van฀de฀CD฀kan฀deze฀speler฀een฀totaalaantal฀
bestanden฀weergeven฀waarin฀zowel฀afspeelbare฀als฀niet-
afspeelbare฀bestanden฀zijn฀opgenomen.฀Aangezien฀de฀speler฀
echter฀de฀niet-afspeelbare฀bestanden฀automatisch฀overslaat,฀
worden฀alleen฀de฀afspeelbare฀bestanden฀afgespeeld.
Bericht฀over฀DualDiscs
Een฀DualDisc฀is฀een฀tweezijdige฀disc,฀waarop฀aan฀de฀ene฀kant฀
DVD-materiaal฀is฀opgenomen฀en฀aan฀de฀andere฀kant฀digitaal฀
audiomateriaal.฀Echter,฀aangezien฀de฀kant฀met฀het฀audiomateriaal฀
niet฀voldoet฀aan฀de฀Compact฀Disc฀(CD)-norm,฀wordt฀een฀juiste฀
weergave฀op฀dit฀apparaat฀niet฀gegarandeerd.
Digitale฀MEGA฀BASS-functie฀
Druk฀tijdens฀het฀afspelen฀herhaaldelijk฀op฀SOUND/AVLS฀om฀
"SND฀1"฀of฀"SND฀2"฀te฀selecteren.
Wordt฀het฀geluid฀vervormd,฀dan฀moet฀u฀het฀volume฀lager฀zetten.
Terwijl฀u฀naar฀de฀radio฀luistert,฀is฀deze฀functie฀niet฀beschikbaar.
AVLS-functie*
*Automatic฀Volume฀Limiter฀System
Houd฀SOUND/AVLS฀ingedrukt.
Als฀"AVLS"฀drie฀keer฀knippert,฀is฀de฀functie฀ingeschakeld.
Knippert฀"AVLS"฀één฀keer,฀dan฀is฀de฀functie฀uitgeschakeld.
U฀kunt฀deze฀functie฀ook฀gebruiken฀terwijl฀u฀naar฀de฀radio฀luistert.
AMS*/zoekfunctie
*Automatic฀Music฀Sensor
Naar฀het฀begin฀van฀de฀vorige/huidige/volgende/daaropvolgende฀
track(s)฀gaan:฀druk฀herhaaldelijk฀op฀
/
.
Snel฀vooruit-/terugspoelen:฀houd฀
/
฀ingedrukt.
Afspeelstanden฀
Druk฀tijdens฀het฀afspelen฀herhaaldelijk฀op฀P฀MODE/
:
geen฀aanduiding฀(normaal฀afspelen)฀
฀"
฀(groep฀afspelen)"*฀
฀"1"฀(één฀track฀afspelen)฀
฀"SHUF"฀(in฀willekeurige฀volgorde฀
afspelen)
Als฀u฀de฀geselecteerde฀afspeelstand฀wilt฀herhalen,฀houdt฀u฀฀
P฀MODE/
฀ingedrukt฀tot฀"
"฀wordt฀weergegeven.
*฀
Alle฀bestanden฀in฀de฀geselecteerde฀groep฀worden฀één฀keer฀afgespeeld.฀
Alleen฀MP3-CD.
G-PROTECTION-functie
De฀functie฀biedt฀beveiliging฀tegen฀het฀overslaan฀van฀geluid฀bij฀
actief฀gebruik.*
De฀standaardinstelling฀is฀"G-on".฀Als฀u฀"G-off"฀wilt฀selecteren,฀
drukt฀u฀op฀
฀terwijl฀u฀
฀in฀de฀stopstand฀ingedrukt฀houdt.฀
Selecteer฀"G-off"฀voor฀CD-geluid฀van฀hoge฀kwaliteit.
*฀Geluid฀kan฀overslaan:฀als฀de฀CD-speler฀doorlopend฀wordt฀
blootgesteld฀aan฀sterkere฀schokken฀dan฀verwacht;฀als฀er฀een฀
vuile฀of฀gekraste฀CD฀wordt฀afgespeeld;฀als฀u฀CD-R’s/CD-RW’s฀
van฀slechte฀kwaliteit฀gebruikt;฀of฀als฀er฀een฀probleem฀is฀met฀het฀
opnameapparaat฀of฀de฀software.
De฀radio฀beluisteren
1฀
Druk฀op฀RADIO฀ON/BAND฀om฀de฀radio฀in฀te฀schakelen.
Als฀"PRESET"฀in฀het฀display฀wordt฀weergegeven,฀drukt฀u฀op฀
P฀MODE/
฀tot฀"PRESET"฀uit฀het฀display฀verdwijnt.
2฀
Druk฀op฀RADIO฀ON/BAND฀tot฀de฀gewenste฀band฀wordt฀
weergegeven.
Wanneer฀u฀op฀de฀toets฀drukt,฀wordt฀het฀display฀als฀volgt฀gewijzigd:
FM
AM
3฀
Druk฀op฀TUNE฀+฀of฀–฀om฀af฀te฀stemmen฀op฀de฀gewenste฀zender฀
en฀pas฀het฀volume฀aan.
De฀radio฀uitschakelen
Druk฀op฀
฀•฀RADIO฀OFF.
Snel฀afstemmen฀op฀een฀zender
Houd฀TUNE฀+฀of฀–฀in฀stap฀3฀ingedrukt฀tot฀de฀cijfers฀voor฀de฀
frequentie฀veranderen฀in฀het฀display.฀De฀CD-speler฀controleert฀
automatisch฀de฀radiofrequenties฀en฀stopt฀als฀een฀duidelijke฀zender฀
wordt฀gevonden.
De฀ontvangst฀van฀uitzendingen฀verbeteren
Voor฀FM฀rolt฀u฀het฀hoofdtelefoonsnoer฀uit.
Hoofdtelefoon
Voor฀AM฀moet฀u฀de฀positie฀van฀de฀CD-speler฀aanpassen.
Opmerking
Laat฀de฀hoofdtelefoon฀aangesloten฀op฀de฀
฀aansluiting฀van฀de฀CD-
speler.฀Het฀hoofdtelefoonsnoer฀functioneert฀als฀FM-antenne.
Als฀de฀FM-uitzending฀moeilijk฀hoorbaar฀is฀
wegens฀storing฀door฀sterke฀radiogolven
1฀
Druk฀op฀SOUND/AVLS฀terwijl฀u฀naar฀de฀FM-uitzending฀luistert.
"LOCAL"฀gaat฀knipperen.
2฀
Druk฀op฀
/ENTER฀binnen฀10฀seconden฀nadat฀u฀de฀vorige฀
bewerking฀hebt฀uitgevoerd.*
"LOCAL"฀houdt฀op฀met฀knipperen.฀
*฀Als฀"LOCAL"฀uit฀het฀display฀verdwijnt,฀begint฀u฀opnieuw฀
vanaf฀stap฀1.
Als฀u฀de฀instelling฀LOCAL฀wilt฀annuleren,฀drukt฀u฀op฀SOUND/
AVLS.฀Druk฀vervolgens฀op฀
/ENTER฀tot฀"LOCAL"฀uit฀het฀
display฀verdwijnt.
Als฀de฀FM-uitzending฀moeilijk฀hoorbaar฀is฀
wegens฀slechte฀ontvangst
1฀
Druk฀op฀SOUND/AVLS฀terwijl฀u฀naar฀de฀FM-uitzending฀luistert.
"LOCAL"฀gaat฀knipperen.
2฀
Druk฀nogmaals฀op฀SOUND/AVLS.
"MONO"฀gaat฀knipperen.
3฀
Druk฀op฀
/ENTER฀binnen฀10฀seconden฀nadat฀u฀de฀vorige฀
bewerking฀hebt฀uitgevoerd.*
"MONO"฀houdt฀op฀met฀knipperen.
*฀Als฀"MONO"฀uit฀het฀display฀verdwijnt,฀begint฀u฀opnieuw฀vanaf฀
stap฀1.
Als฀u฀de฀instelling฀MONO฀wilt฀annuleren,฀drukt฀u฀twee฀keer฀op฀
SOUND/AVLS.฀Druk฀vervolgens฀op฀
/ENTER฀tot฀"MONO"฀uit฀
het฀display฀verdwijnt.
Radiozenders฀vooraf฀instellen
U฀kunt฀maximaal฀30฀zenders฀vooraf฀instellen:฀20฀voor฀FM฀en฀10฀
voor฀AM.
1฀
Terwijl฀u฀naar฀de฀radio฀luistert,฀drukt฀u฀op฀P฀MODE/
฀om฀de฀
voorinstelmodus฀te฀openen.
"PRESET"฀wordt฀in฀het฀display฀weergegeven.
2฀
Druk฀herhaaldelijk฀op฀TUNE฀+฀of฀–฀tot฀het฀gewenste฀
voorinstelnummer฀in฀het฀display฀wordt฀weergegeven.
3฀
Houd฀P฀MODE/
฀ingedrukt฀tot฀"PRESET"฀gaat฀knipperen฀in฀
het฀display.
Vanaf฀deze฀stap฀moet฀u฀elke฀volgende฀bewerking฀starten฀binnen฀
30฀seconden฀nadat฀u฀de฀vorige฀bewerking฀hebt฀uitgevoerd.฀Als฀
"
PRESET
"
฀ophoudt฀met฀knipperen,฀begint฀u฀opnieuw฀vanaf฀stap฀3.
4฀
Druk฀herhaaldelijk฀op฀TUNE฀+฀of฀–฀om฀af฀te฀stemmen฀op฀de฀
gewenste฀zender.
5฀
Druk฀op฀
/ENTER.
Alle฀voorkeurzenders฀annuleren
1฀
Terwijl฀de฀radio฀is฀uitgeschakeld฀en฀het฀afspelen฀van฀CD’s฀is฀
gestopt,฀drukt฀u฀op฀RADIO฀ON/BAND฀terwijl฀u฀
฀ingedrukt฀
houdt.
"CLEAr"฀gaat฀knipperen.
2฀
Druk฀op฀
/ENTER.
Voorkeurzenders฀
beluisteren
1฀
Druk฀op฀RADIO฀ON/BAND฀om฀de฀band฀te฀selecteren.
2฀
Als฀"PRESET"฀niet฀in฀het฀display฀wordt฀weergegeven,฀drukt฀u฀
op฀P฀MODE/
฀om฀de฀voorinstelmodus฀te฀openen.
"PRESET"฀wordt฀in฀het฀display฀weergegeven.
3฀
Druk฀op฀TUNE฀+฀of฀–฀om฀af฀te฀stemmen฀op฀een฀opgeslagen฀zender.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
•฀Mocht฀er฀een฀klein฀voorwerp฀of฀vloeistof฀in฀de฀CD-speler฀
terechtkomen,฀verbreek฀dan฀de฀aansluiting฀op฀het฀stopcontact฀en฀
laat฀het฀toestel฀eerst฀door฀een฀deskundige฀nakijken฀alvorens฀het฀
weer฀in฀gebruik฀te฀nemen.
•฀Steek฀geen฀vreemde฀voorwerpen฀in฀de฀DC฀IN฀4.5฀V฀(externe฀
voedingsingang)฀aansluiting.
Betreffende฀de฀spanningsbronnen
•฀Koppel฀alle฀spanningsbronnen฀los฀wanneer฀de฀CD-speler฀langere฀
tijd฀niet฀wordt฀gebruikt.
Betreffende฀de฀netspanningsadapter
•฀Gebruik฀alleen฀de฀bijgeleverde฀
netspanningsadapter.฀Als฀er฀geen฀
netspanningsadapter฀bij฀de฀speler฀wordt฀
geleverd,฀gebruikt฀u฀de฀netspanningsadapter฀
AC-E45HG*.฀Gebruik฀geen฀andere฀
netspanningsadapter.฀Dit฀kan฀een฀storing฀
veroorzaken.
*฀Niet฀beschikbaar฀in฀Australië฀en฀bepaalde฀
andere฀gebieden.฀Raadpleeg฀de฀handelaar฀
voor฀meer฀informatie.
Polariteit฀van฀de฀
aansluiting
•฀Raak฀de฀netspanningsadapter฀niet฀aan฀met฀natte฀handen.
•฀Sluit฀de฀netspanningsadapter฀aan฀op฀een฀gemakkelijk฀toegankelijk฀
stopcontact.฀Als฀u฀een฀afwijking฀van฀de฀netspanningsadapter฀
waarneemt,฀moet฀u฀deze฀onmiddellijk฀uit฀het฀stopcontact฀halen.
Droge฀batterijen
•฀Gooi฀geen฀batterijen฀in฀het฀vuur.
•฀Draag฀geen฀batterijen฀samen฀met฀muntstukken฀of฀andere฀metalen฀
voorwerpen.฀Wanneer฀de฀plus-฀en฀minpolen฀van฀de฀batterij฀per฀
ongeluk฀in฀contact฀komen฀met฀metalen฀voorwerpen฀kan฀warmte฀
worden฀geproduceerd.
•฀Meng฀geen฀nieuwe฀batterijen฀met฀oude฀batterijen.
•฀Gebruik฀geen฀verschillende฀types฀batterijen฀samen.
•฀Verwijder฀de฀batterijen฀wanneer฀u฀ze฀gedurende฀lange฀tijd฀niet฀
gebruikt.
•฀Mocht฀er฀batterijlekkage฀optreden,฀maak฀dan฀de฀batterijhouder฀
helemaal฀schoon฀voor฀u฀nieuwe฀batterijen฀plaatst.฀Indien฀er฀
vloeistof฀op฀uw฀lichaam฀terechtkomt,฀spoel฀dat฀dan฀grondig฀af.
Betreffende฀de฀CD-speler
•฀Houd฀de฀lens฀van฀de฀CD-speler฀schoon฀en฀raak฀ze฀niet฀aan.฀Als฀
u฀dit฀toch฀doet,฀kan฀de฀lens฀beschadigd฀en฀de฀werking฀van฀het฀
toestel฀verstoord฀raken.
•฀Plaats฀geen฀zware฀voorwerpen฀op฀de฀CD-speler.฀De฀CD-speler฀en฀
de฀CD฀kunnen฀hierdoor฀worden฀beschadigd.
•฀Zet฀de฀CD-speler฀niet฀in฀de฀buurt฀van฀warmtebronnen฀of฀op฀
een฀plaats฀waar฀deze฀wordt฀blootgesteld฀aan฀direct฀zonlicht,฀
overmatige฀hoeveelheden฀stof฀of฀zand,฀vocht,฀regen,฀mechanische฀
schokken,฀oneffenheden฀of฀in฀een฀auto฀met฀gesloten฀ruiten.
•฀Als฀de฀CD-speler฀de฀radio-฀of฀televisie-ontvangst฀stoort,฀moet฀u฀
de฀speler฀uitzetten฀en฀verder฀van฀de฀radio฀of฀de฀televisie฀af฀zetten.
•฀Discs฀met฀afwijkende฀vormen฀(b.v.฀hart,฀vierkant,฀ster)฀kunnen฀
niet฀met฀deze฀CD-speler฀worden฀afgespeeld.฀Indien฀u฀dat฀toch฀
doet,฀kan฀de฀CD-speler฀worden฀beschadigd.฀Gebruik฀dergelijke฀
discs฀niet.
Betreffende฀de฀hoofdtelefoon
Verkeersveiligheid
Draag฀geen฀hoofdtelefoon฀als฀u฀een฀auto฀of฀enig฀ander฀voertuig฀
bestuurt฀en฀evenmin฀op฀de฀fiets.฀Dit฀kan฀leiden฀tot฀gevaarlijke฀
verkeerssituaties฀en฀is฀in฀veel฀landen฀wettelijk฀verboden.฀Het฀
kan฀bovendien฀gevaarlijk฀zijn฀muziek฀met฀een฀hoog฀volume฀te฀
beluisteren฀als฀u฀zich฀op฀straat฀bevindt,฀vooral฀op฀oversteekplaatsen.฀
Let฀altijd฀heel฀goed฀op฀in฀potentieel฀gevaarlijke฀situaties฀en฀zet฀
eventueel฀het฀toestel฀uit.
Voorkom฀oorletsel
Zet฀de฀muziek฀in฀de฀hoofdtelefoon฀niet฀te฀hard.฀Oorspecialisten฀
adviseren฀tegen฀het฀voortdurend฀en฀zonder฀onderbreking฀beluisteren฀
van฀harde฀muziek.฀Hoort฀u฀een฀hoog฀geluid฀in฀uw฀oren,฀draai฀dan฀
het฀volume฀omlaag฀of฀zet฀het฀toestel฀uit.
Houd฀rekening฀met฀anderen
Houd฀de฀geluidsterkte฀op฀een฀redelijk฀niveau.฀U฀kunt฀dan฀geluiden฀
van฀buitenaf฀nog฀steeds฀horen฀terwijl฀u฀tegelijkertijd฀rekening฀houdt฀
met฀de฀mensen฀om฀u฀heen.
De฀aansluitingen฀reinigen
Als฀de฀aansluitingen฀vuil฀worden,฀kunt฀u฀geen฀geluid฀meer฀horen.฀
Reinig฀de฀aansluitingen฀regelmatig฀met฀een฀droge,฀zachte฀doek.
Verhelpen฀van฀storingen
Als฀het฀probleem฀na฀het฀uitvoeren฀van฀de฀onderstaande฀controles฀
blijft฀optreden,฀moet฀u฀contact฀opnemen฀met฀uw฀plaatselijke฀Sony-
handelaar.
"
Hold
"
฀verschijnt฀in฀het฀display฀als฀u฀op฀een฀toets฀drukt฀en฀de฀
CD฀wordt฀niet฀afgespeeld.
฀De฀toetsen฀zijn฀vergrendeld.฀Schuif฀de฀HOLD฀schakelaar฀terug.
Het฀volume฀wordt฀niet฀verhoogd,฀zelfs฀niet฀als฀u฀herhaaldelijk฀
op฀VOL฀+฀drukt.
฀Houd฀SOUND/AVLS฀ingedrukt฀tot฀"AVLS"฀één฀keer฀knippert฀en฀
u฀de฀AVLS-functie฀kunt฀annuleren.
De฀CD-speler฀functioneert฀niet฀goed.
฀Er฀is฀vocht฀gecondenseerd.฀Laat฀de฀speler฀enige฀uren฀staan฀tot฀het฀
vocht฀is฀verdampt.
Hoewel฀het฀bestandsnummer฀wordt฀weergegeven,฀slaat฀de฀
speler฀het฀bestand฀over฀en฀speelt฀het฀niet฀af.
฀Er฀is฀een฀bestand฀op฀de฀CD฀opgenomen฀met฀een฀indeling฀die฀niet฀
op฀deze฀speler฀kan฀worden฀afgespeeld.
Technische฀gegevens
CD-speler
Systeem
Compact฀disc฀digitaal฀audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Emissieduur:฀continu
Laseruitgangsvermogen:฀minder฀dan฀44,6฀µW฀(Deze฀waarde฀voor฀het฀
uitgangsvermogen฀is฀gemeten฀op฀een฀afstand฀van฀200฀mm฀van฀het฀
lensoppervlak฀van฀het฀optische฀blok฀met฀een฀opening฀van฀7฀mm).
Radio
Frequentiebereik
FM:฀87,5฀-฀108,0฀MHz
AM:฀531฀-฀1฀602฀kHz
Antennes
FM:฀hoofdtelefoonsnoer฀als฀antenne
AM:฀ingebouwde฀ferrietstaafantenne
Algemeen
Voeding
•฀Twee฀LR6฀(AA)฀batterijen:฀1,5฀V฀DC฀×฀2
•฀Netspanningsadapter฀(DC฀IN฀4.5฀V฀aansluiting):
฀ 220฀V,฀50฀Hz฀(Model฀voor฀China)
฀ 120฀V,฀60฀Hz฀(Model฀voor฀Mexico)
Afmetingen฀(b/h/d)฀(zonder฀uitstekende฀onderdelen฀en฀
bedieningselementen)
Ongeveer฀139,8฀×฀28,8฀×฀139,8฀mm
Gewicht฀(zonder฀accessoires)
Ong.฀219฀g
Gebruikstemperatuur
5
°C
฀-฀35
°C
MPEG฀Layer-3฀audio-codeertechnologie฀en฀-patenten฀gebruikt฀
onder฀licentie฀van฀Fraunhofer฀IIS฀en฀Thomson.
Wijzigingen฀in฀ontwerp฀en฀technische฀gegevens฀voorbehouden฀
zonder฀voorafgaande฀kennisgeving.
Bijgeleverde฀accessoires
Netspanningsadapter฀(1)฀(niet฀geleverd฀bij฀het฀model฀voor฀het฀
Verenigd฀Koninkrijk)
Hoofdtelefoon฀(1)
Italiano
Si฀dichiara฀che฀l’apparecchio฀è฀stato฀fabbricato฀in฀
conformità฀all’art.฀2,฀Comma฀1฀del฀D.M.฀28.08.1995฀n.฀548.
AVVERTENZA
Per฀ridurre฀il฀rischio฀di฀incendi฀o฀scosse฀elettriche,฀non฀esporre฀
questo฀apparecchio฀alla฀pioggia฀o฀all’umidità.
Non฀installare฀l’apparecchio฀in฀uno฀spazio฀chiuso,฀come฀una฀
libreria฀o฀un฀mobiletto.
Per฀ridurre฀il฀rischio฀di฀incendi,฀non฀coprire฀le฀aperture฀per฀la฀
ventilazione฀dell’apparecchio฀con฀giornali,฀tovaglie,฀tende,฀ecc.฀e฀
non฀mettere฀le฀candele฀accese฀sull’apparecchio.
Per฀ridurre฀il฀rischio฀di฀incendi฀o฀scosse฀elettriche,฀non฀mettere฀
sull’apparecchio฀degli฀oggetti฀che฀contengono฀liquidi,฀come฀i฀vasi.
In฀alcuni฀paesi฀potrebbero฀essere฀in฀vigore฀norme฀specifiche฀per฀
lo฀smaltimento฀delle฀batterie฀utilizzate฀per฀alimentare฀questo฀
apparecchio.฀Per฀ulteriori฀informazioni,฀rivolgersi฀alle฀autorità฀locali.
La฀validità฀del฀contrassegno฀CE฀è฀limitata฀solo฀ai฀paesi฀in฀cui฀
è฀legalmente฀in฀vigore,฀principalmente฀nei฀paesi฀SEE฀(spazio฀
economico฀europeo).
Trattamento฀del฀dispositivo฀elettrico฀od฀elettronico฀a฀fine฀
vita฀(applicabile฀in฀tutti฀i฀paesi฀dell’Unione฀Europea฀e฀in฀
altri฀paesi฀europei฀con฀sistema฀di฀raccolta฀differenziata)
Questo฀simbolo฀sul฀prodotto฀o฀sulla฀confezione฀
indica฀che฀il฀prodotto฀non฀deve฀essere฀considerato฀
come฀un฀normale฀rifiuto฀domestico,฀ma฀deve฀invece฀
essere฀consegnato฀ad฀un฀punto฀di฀raccolta฀appropriato฀
per฀il฀riciclo฀di฀apparecchi฀elettrici฀ed฀elettronici.฀
Assicurandovi฀che฀questo฀prodotto฀sia฀smaltito฀
correttamente,฀voi฀contribuirete฀a฀prevenire฀potenziali฀
conseguenze฀negative฀per฀l’ambiente฀e฀per฀la฀salute฀che฀
potrebbero฀altrimenti฀essere฀causate฀dal฀suo฀smaltimento฀inadeguato.฀
Il฀riciclaggio฀dei฀materiali฀aiuta฀a฀conservare฀le฀risorse฀naturali.฀
Per฀informazioni฀più฀dettagliate฀circa฀il฀riciclaggio฀di฀questo฀
prodotto,฀potete฀contattare฀l’ufficio฀comunale,฀il฀servizio฀locale฀di฀
smaltimento฀rifiuti฀oppure฀il฀negozio฀dove฀l’avete฀acquistato.
Applicabile฀ai฀seguenti฀accessori:฀cuffie
Dischi฀riproducibili฀con฀il฀
presente฀lettore฀CD
•฀CD฀audio฀
(CD฀formato฀CD-DA)
•฀CD฀MP3฀
(CD-R/CD-RW฀su฀cui฀sono฀registrati฀dati฀audio฀
compressi฀nel฀formato฀MP3)*
*฀È฀possibile฀riprodurre฀solo฀dischi฀con฀estensione฀di฀formato฀ISO฀
9660฀Livello฀1/2฀e฀Joliet.
Di฀seguito฀sono฀indicate฀le฀velocità฀bit฀e฀le฀frequenze฀di฀campionamento฀
riproducibili฀mediante฀il฀presente฀lettore฀CD.฀È฀inoltre฀possibile฀
riprodurre฀file฀VBR฀(Variable฀Bit฀Rate,฀velocità฀bit฀variabile).
Velocità฀bit
Frequenze฀di฀
campionamento
MPEG-1฀Layer3
32฀–฀320฀kbps
32/44,1/48฀kHz
MPEG-2฀Layer3
฀ 8฀–฀160฀kbps
16/22,05/24฀kHz
MPEG-2.5฀Layer3
฀ 8฀–฀160฀kbps
8/11,025/12฀kHz
CD฀MP3
Numero฀di฀gruppi฀e฀file฀utilizzabili
•฀Numero฀massimo฀di฀gruppi:฀256
•฀Numero฀massimo฀di฀file:฀512
Ordine฀di฀riproduzione
L’ordine฀di฀riproduzione฀potrebbe฀variare฀in฀base฀al฀metodo฀
impiegato฀per฀la฀registrazione฀dei฀file฀MP3฀sul฀disco.฀Nel฀seguente฀
esempio,฀i฀file฀sono฀riprodotti฀nell’ordine฀da฀
1
฀a฀
7
.
MP3
Gruppo
File
(Numero฀massimo฀di฀livelli฀di฀directory:฀8)
Note
•฀In฀base฀alla฀qualità฀del฀disco฀e/o฀delle฀condizioni฀del฀dispositivo฀
di฀registrazione,฀potrebbero฀trascorrere฀alcuni฀istanti฀prima฀
che฀la฀riproduzione฀venga฀avviata.฀È฀inoltre฀possibile฀che฀la฀
riproduzione฀non฀venga฀affatto฀avviata.
•฀Sui฀dischi฀contenenti฀file฀MP3,฀non฀salvare฀file฀in฀altri฀formati฀e฀
non฀creare฀cartelle฀che฀non฀siano฀necessarie.
•฀Accertarsi฀di฀aggiungere฀l’estensione฀“mp3”฀al฀nome฀del฀file.฀
Tuttavia,฀aggiungendo฀l’estensione฀“mp3”฀ad฀un฀file฀diverso฀da฀
MP3,฀il฀lettore฀non฀sarà฀in฀grado฀di฀riconoscerlo฀correttamente.
•฀Per฀comprimere฀una฀sorgente฀in฀un฀file฀MP3,฀si฀consiglia฀di฀
impostare฀i฀parametri฀di฀compressione฀su฀“44,1฀kHz”,฀“128฀kbps”฀
e฀“Velocità฀bit฀costante”.
•฀Per฀eseguire฀la฀registrazione฀fino฀alla฀capacità฀massima,฀impostare฀
il฀software฀di฀scrittura฀su฀“halting฀of฀writing”.
Fonti฀di฀alimentazione
Per฀utilizzare฀le฀pile฀(non฀in฀dotazione)
1฀
Fare฀scorrere฀OPEN฀per฀aprire฀il฀coperchio฀del฀lettore,฀quindi฀
aprire฀il฀coperchio฀dello฀scomparto฀pile฀all’interno฀del฀lettore฀CD.
2฀
Inserire฀due฀pile฀alcaline฀LR6฀(formato฀AA)฀facendo฀
corrispondere฀il฀simbolo฀
฀al฀diagramma฀all’interno฀del฀lettore฀
CD,฀quindi฀chiudere฀il฀coperchio฀finché฀non฀scatta฀in฀posizione.฀
Inserire฀prima฀l’estremità฀
฀di฀entrambe฀le฀pile.
Durata฀delle฀pile*฀(ore฀approssimative)฀
La฀durata฀indicata฀si฀riferisce฀all’uso฀del฀lettore฀CD฀su฀una฀
superficie฀piatta฀e฀stabile.
Il฀tempo฀di฀riproduzione฀varia฀in฀base฀al฀modo฀in฀cui฀il฀lettore฀CD฀
viene฀utilizzato.
Se฀vengono฀utilizzate฀due฀pile฀alcaline฀Sony฀LR6฀(SG)฀฀
(prodotte฀in฀Giappone)
G-PROTECTION
G-on
G-off
CD฀audio
16
11
CD฀MP3฀(registrato฀a฀128฀kbps)
23
23
RADIO฀ON
35
*฀Valori฀misurati฀in฀base฀agli฀standard฀JEITA฀(Japan฀Electronics฀and฀
Information฀Technology฀Industries฀Association).
•฀Le฀barre฀dell’indicatore฀
฀mostrano฀solo฀indicativamente฀la฀
capacità฀residua฀delle฀pile.฀Ogni฀barra฀non฀indica฀necessariamente฀
un฀quarto฀della฀carica฀delle฀pile.
Per฀utilizzare฀l’alimentatore฀CA
Collegare฀l’alimentatore฀CA฀come฀illustrato.
Riproduzione฀di฀un฀CD
1฀฀
Fare฀scorrere฀OPEN฀per฀aprire฀il฀coperchio,฀quindi฀inserire฀il฀CD฀
sul฀perno฀e฀richiudere฀il฀coperchio.
2฀
Premere฀
.฀
Per฀avviare฀la฀riproduzione฀dal฀primo฀brano,฀tenere฀premuto฀
฀con฀il฀lettore฀nel฀modo฀di฀arresto฀finché฀la฀riproduzione฀non฀
viene฀avviata.฀
Per฀passare฀ai฀gruppi*฀successivi/precedenti,฀premere฀prima฀
GROUP,฀quindi฀premere฀
฀+฀o฀
฀–.
*Solo฀CD฀MP3
•฀Il฀presente฀lettore฀CD฀è฀in฀grado฀di฀riprodurre฀CD-R/CD-RW฀
registrati฀nel฀formato฀Compact฀Disc฀Digital฀Audio฀(CD฀audio),฀
tuttavia฀la฀capacità฀di฀riproduzione฀può฀variare฀a฀seconda฀
della฀qualità฀del฀disco฀e฀delle฀condizioni฀dell’apparecchio฀di฀
registrazione.
•฀Questo฀prodotto฀è฀stato฀progettato฀per฀la฀riproduzione฀di฀dischi฀
conformi฀allo฀standard฀CD฀(Compact฀Disc).฀Di฀recente,฀alcune฀
case฀discografiche฀hanno฀lanciato฀sul฀mercato฀vari฀dischi฀
musicali฀codificati฀mediante฀le฀tecnologie฀di฀protezione฀del฀
copyright.฀Si฀noti฀che฀alcuni฀di฀tali฀dischi฀non฀sono฀conformi฀
allo฀standard฀CD฀e฀pertanto,฀potrebbero฀non฀essere฀riprodotti฀
dall’apparecchio.
•฀A฀seconda฀del฀CD,฀è฀possibile฀che฀il฀presente฀lettore฀visualizzi฀
un฀numero฀totale฀di฀file฀comprendente฀sia฀i฀file฀riproducibili฀
che฀quelli฀non฀riproducibili.฀฀Tuttavia,฀poiché฀il฀lettore฀salta฀
automaticamente฀i฀file฀non฀riproducibili,฀verranno฀riprodotti฀
solo฀quelli฀riproducibili.
Nota฀sui฀DualDisc
Un฀DualDisc฀è฀un฀disco฀a฀due฀lati฀che฀abbina฀materiale฀registrato฀su฀
DVD฀su฀un฀lato฀e฀materiale฀audio฀digitale฀sull’altro.฀Tuttavia,฀poiché฀
il฀lato฀del฀materiale฀audio฀non฀è฀conforme฀allo฀standard฀del฀Compact฀
Disc฀(CD),฀la฀riproduzione฀su฀questo฀prodotto฀non฀è฀garantita.
Funzione฀MEGA฀BASS฀digitale฀
Durante฀la฀riproduzione,฀premere฀più฀volte฀SOUND/AVLS฀per฀
selezionare฀“SND฀1”฀o฀“SND฀2”.
Se฀l’audio฀risulta฀distorto,฀abbassare฀il฀volume.
Durante฀l’ascolto฀della฀radio,฀questa฀funzione฀è฀disattivata.
Funzione฀AVLS*
*Automatic฀Volume฀Limiter฀System,฀sistema฀di฀
limitazione฀automatica฀del฀volume
Tenere฀premuto฀SOUND/AVLS.
Se฀“AVLS”฀lampeggia฀tre฀volte,฀significa฀che฀la฀funzione฀è฀attivata.
Se฀“AVLS”฀lampeggia฀una฀volta,฀significa฀che฀la฀funzione฀è฀disattivata.
Questa฀funzione฀può฀essere฀utilizzata฀anche฀durante฀l’ascolto฀della฀
radio.
Funzione฀AMS*/di฀ricerca
*
Automatic฀Music฀Sensor,฀sensore฀musicale฀automatico
Per฀individuare฀l’inizio฀del฀brano฀precedente/corrente/successivo,฀
premere฀più฀volte฀
/
.
Per฀ricercare฀rapidamente฀all’indietro/in฀avanti,฀tenere฀premuto฀
/
.
Funzione฀relativa฀ai฀modi฀di฀riproduzione
Durante฀la฀riproduzione,฀premere฀più฀volte฀P฀MODE/
฀:
nessuna฀indicazione฀(riproduzione฀normale)฀
฀“
฀(riproduzione฀
di฀gruppi)”*฀
฀“1”(riproduzione฀di฀un฀singolo฀brano)฀
“SHUF”(riproduzione฀in฀ordine฀casuale)
Per฀ripetere฀il฀modo฀di฀riproduzione฀selezionato,฀tenere฀premuto฀
P฀MODE/
฀finché฀non฀viene฀visualizzato฀“
”.
*฀Tutti฀i฀file฀del฀gruppo฀selezionato฀vengono฀riprodotti฀una฀volta.฀
Solo฀CD฀MP3.
Funzione฀G-PROTECTION
Questa฀funzione฀consente฀di฀ottenere฀un’adeguata฀protezione฀da฀
salti฀nell’audio฀durante฀l’uso฀in฀movimento.*
L’impostazione฀predefinita฀è฀“G-on”.฀Per฀selezionare฀“G-off”,฀
premere฀
฀e฀contemporaneamente฀
฀durante฀il฀modo฀di฀arresto.฀
Per฀usufruire฀di฀un’elevata฀qualità฀audio,฀impostare฀su฀“G-off”.
*฀È฀possibile฀che฀l’audio฀salti฀se฀il฀lettore฀CD฀viene฀sottoposto฀a฀urti฀
continui฀più฀forti฀del฀previsto;฀se฀viene฀riprodotto฀un฀CD฀sporco฀o฀
graffiato;฀se฀vengono฀utilizzati฀CD-R/CD-RW฀di฀qualità฀scadente฀
oppure฀se฀vi฀sono฀problemi฀con฀il฀dispositivo฀di฀registrazione฀o฀
con฀il฀software฀applicativo.
Ascolto฀della฀radio
1฀
Premere฀RADIO฀ON/BAND฀per฀attivare฀la฀radio.
Se฀sul฀display฀viene฀visualizzato฀“PRESET”,฀premere฀P฀MODE/
฀per฀fare฀scomparire฀“PRESET”฀dal฀display.
2฀
Premere฀RADIO฀ON/BAND฀fino฀a฀quando฀la฀banda฀desiderata฀
non฀viene฀visualizzata.
Ad฀ogni฀pressione฀del฀tasto,฀il฀display฀cambia฀come฀segue:
FM
AM
3฀
Premere฀TUNE฀+฀o฀–฀per฀sintonizzarsi฀sulla฀stazione฀desiderata,฀
quindi฀regolare฀il฀volume.
Spegnimento฀della฀radio
Premere฀
฀•฀RADIO฀OFF.
Sintonizzazione฀rapida฀delle฀stazioni
Tenere฀premuto฀TUNE฀+฀o฀–฀al฀punto฀3฀fino฀a฀quando฀le฀cifre฀
della฀frequenza฀non฀iniziano฀a฀cambiare฀sul฀display.฀Il฀lettore฀CD฀
avvia฀automaticamente฀la฀ricerca฀delle฀frequenze฀radiofoniche฀che฀
si฀arresta฀non฀appena฀viene฀individuata฀una฀stazione฀con฀segnale฀
chiaro.
Come฀migliorare฀la฀ricezione฀radiofonica
Per฀la฀banda฀FM,฀estendere฀il฀cavo฀delle฀cuffie.
Cuffie
Per฀la฀banda฀AM,฀cambiare฀la฀posizione฀del฀lettore฀CD฀stesso.
Nota
Assicurarsi฀di฀tenere฀le฀cuffie฀collegate฀alla฀presa฀
฀del฀lettore฀CD.฀
Il฀cavo฀delle฀cuffie฀funge฀infatti฀da฀antenna฀FM.
Se฀la฀trasmissione฀FM฀è฀disturbata฀da฀
interferenze฀prodotte฀da฀forti฀onde฀radio
1฀
Durante฀l’ascolto฀di฀trasmissioni฀FM,฀premere฀SOUND/AVLS.
L’indicazione฀“LOCAL”฀lampeggia.
2฀
Premere฀
/ENTER฀entro฀10฀secondi฀dal฀termine฀
dell’operazione฀precedente.*
“LOCAL”฀smette฀di฀lampeggiare.฀
*฀Se฀“LOCAL”฀scompare฀dal฀display,฀eseguire฀la฀procedura฀a฀
partire฀dal฀punto฀1.
Per฀annullare฀l’impostazione฀LOCAL,฀premere฀SOUND/AVLS,฀
quindi฀
/ENTER฀in฀modo฀che฀l’indicazione฀“LOCAL”฀scompaia฀
dal฀display.
Se฀la฀trasmissione฀FM฀è฀disturbata฀a฀causa฀di฀
problemi฀di฀ricezione
1฀
Durante฀l’ascolto฀di฀trasmissioni฀FM,฀premere฀SOUND/AVLS.
L’indicazione฀“LOCAL”฀lampeggia.
2฀
Premere฀di฀nuovo฀SOUND/AVLS.
L’indicazione฀“MONO”฀lampeggia.
3฀
Premere฀
/ENTER฀entro฀10฀secondi฀dal฀termine฀
dell’operazione฀precedente.*
“MONO”฀smette฀di฀lampeggiare.
*฀Se฀“MONO”฀scompare฀dal฀display,฀eseguire฀la฀procedura฀a฀
partire฀dal฀punto฀1.
Per฀annullare฀l’impostazione฀MONO,฀premere฀SOUND/AVLS,฀
quindi฀
/ENTER฀in฀modo฀che฀l’indicazione฀“MONO”฀scompaia฀
dal฀display.
Preselezione฀delle฀stazioni฀
radiofoniche
È฀possibile฀preselezionare฀un฀massimo฀di฀30฀stazioni:฀20฀per฀la฀
banda฀FM฀e฀10฀per฀la฀banda฀AM.
1฀
Durante฀l’ascolto฀della฀radio,฀premere฀P฀MODE/
฀per฀
impostare฀il฀modo฀di฀preselezione.
Sul฀display฀viene฀visualizzata฀l’indicazione฀“PRESET”.
2฀
Premere฀più฀volte฀TUNE฀+฀o฀–฀fino฀a฀quando฀il฀numero฀di฀
preselezione฀desiderato฀non฀viene฀visualizzato฀sul฀display.
3฀
Tenere฀premuto฀P฀MODE/
฀fino฀a฀quando฀“PRESET”฀non฀
lampeggia฀sul฀display.
Da฀questo฀punto฀in฀poi,฀avviare฀l’operazione฀successiva฀entro฀30฀
secondi฀dal฀termine฀di฀quella฀precedente.฀Se฀“PRESET”฀smette฀
di฀lampeggiare,฀eseguire฀la฀procedura฀a฀partire฀dal฀punto฀3.
4฀
Premere฀più฀volte฀TUNE฀+฀o฀–฀per฀sintonizzarsi฀sulla฀stazione฀
desiderata.
5฀
Premere฀
/ENTER.
Per฀annullare฀tutte฀le฀stazioni฀preselezionate
1฀
Con฀la฀radio฀spenta฀e฀il฀lettore฀CD฀impostato฀sul฀modo฀di฀arresto,฀
premere฀RADIO฀ON/BAND฀tenendo฀premuto฀
.
L’indicazione฀“CLEAr”฀lampeggia.
2฀
Premere฀
/ENTER.
Riproduzione฀delle฀
stazioni฀radiofoniche฀
preselezionate
1฀
Premere฀RADIO฀ON/BAND฀per฀selezionare฀la฀banda.
2฀
Se฀sul฀display฀non฀viene฀visualizzata฀l’indicazione฀“PRESET”,฀
premere฀
P฀MODE/
฀per฀impostare฀il฀modo฀di฀preselezione.
Sul฀display฀viene฀visualizzata฀l’indicazione฀“PRESET”.
3฀
Premere฀TUNE฀+฀o฀–฀per฀sintonizzarsi฀su฀una฀stazione฀
memorizzata.
Precauzioni
Sicurezza
•฀Se฀un฀qualsiasi฀oggetto฀liquido฀o฀solido฀dovesse฀penetrare฀
all’interno฀del฀lettore฀CD,฀scollegarlo฀e฀farlo฀controllare฀da฀
personale฀qualificato฀prima฀di฀usarlo฀nuovamente.
•฀Non฀inserire฀oggetti฀estranei฀nella฀presa฀DC฀IN฀4.5฀V฀(ingresso฀
alimentazione฀esterna).
Fonti฀di฀alimentazione
•฀Se฀si฀prevede฀di฀non฀utilizzare฀il฀lettore฀CD฀per฀un฀periodo฀di฀
tempo฀prolungato,฀scollegare฀tutte฀le฀fonti฀di฀alimentazione฀dal฀
lettore.
Alimentatore฀CA฀
•฀Utilizzare฀unicamente฀l’alimentatore฀CA฀in฀
dotazione.฀Se฀il฀lettore฀in฀uso฀non฀ne฀è฀dotato,฀
utilizzare฀l’alimentatore฀CA฀AC-E45HG*.฀
Non฀utilizzare฀altri฀tipi฀di฀alimentatore฀
CA.฀Diversamente,฀si฀potrebbero฀verificare฀
problemi฀di฀funzionamento.
*฀Non฀disponibile฀in฀Australia฀e฀in฀alcune฀
altre฀regioni.฀Per฀ulteriori฀informazioni,฀
rivolgersi฀al฀proprio฀rivenditore.
Polarità฀dello฀
spinotto
•฀Non฀toccare฀l’alimentatore฀CA฀con฀le฀mani฀bagnate.
•฀Collegare฀l’alimentatore฀CA฀a฀una฀presa฀CA฀facilmente฀
accessibile.฀In฀caso฀di฀funzionamento฀anormale฀dell’alimentatore฀
CA,฀scollegarlo฀immediatamente฀dalla฀presa฀CA.
Batterie฀a฀secco฀
•฀Non฀gettare฀le฀batterie฀nel฀fuoco.
•฀Non฀trasportare฀le฀batterie฀insieme฀a฀monete฀o฀ad฀altri฀oggetti฀
metallici.฀Il฀contatto฀dei฀terminali฀positivo฀o฀negativo฀con฀oggetti฀
metallici฀potrebbe฀sviluppare฀calore.
•฀Non฀usare฀batterie฀nuove฀con฀batterie฀vecchie.
•฀Non฀usare฀contemporaneamente฀tipi฀diversi฀di฀batterie.
•฀Se฀si฀prevede฀di฀non฀usare฀le฀batterie฀per฀un฀periodo฀di฀tempo฀
prolungato,฀rimuoverle฀dall’apparecchio.
•฀In฀caso฀di฀perdite฀di฀elettrolita,฀asciugare฀ogni฀traccia฀di฀deposito฀
dallo฀scomparto฀per฀le฀batterie฀e฀inserire฀delle฀batterie฀nuove.฀
Se฀tracce฀di฀deposito฀entrano฀in฀contatto฀con฀la฀pelle,฀lavare฀
accuratamente฀la฀parte.
Lettore฀CD฀
•฀Mantenere฀la฀lente฀del฀lettore฀CD฀pulita฀e฀non฀toccarla.฀Altrimenti฀
la฀lente฀potrebbe฀venire฀danneggiata฀e฀il฀lettore฀potrebbe฀non฀
funzionare฀correttamente.
•฀Non฀collocare฀oggetti฀pesanti฀sul฀lettore฀CD฀onde฀evitare฀di฀
danneggiare฀l’apparecchio฀e฀il฀CD.
•฀Non฀lasciare฀il฀lettore฀CD฀in฀prossimità฀di฀fonti฀di฀calore฀o฀in฀
luoghi฀soggetti฀alla฀luce฀diretta฀del฀sole,฀a฀polvere฀o฀฀sabbia฀
eccessiva,฀a฀umidità฀o฀pioggia,฀a฀urti฀meccanici.฀Collocare฀il฀
lettore฀su฀superfici฀piane฀e฀non฀lasciarlo฀all’interno฀di฀un’auto฀con฀
i฀finestrini฀chiusi.
•฀Se฀il฀lettore฀CD฀causa฀interferenze฀alla฀ricezione฀radio฀o฀
televisiva,฀spegnere฀il฀lettore฀o฀posizionarlo฀lontano฀dalla฀radio฀o฀
dal฀televisore.
•฀Con฀il฀presente฀lettore฀CD฀non฀è฀possibile฀riprodurre฀dischi฀dalle฀
forme฀irregolari฀(ad฀esempio฀a฀forma฀di฀cuore,฀di฀quadrato฀e฀di฀
stella).฀Non฀utilizzare฀dischi฀dalle฀forme฀irregolari฀onde฀evitare฀di฀
danneggiare฀il฀lettore฀CD.
Cuffie
Sicurezza฀stradale
Non฀usare฀le฀cuffie฀durante฀la฀guida฀di฀una฀bicicletta฀o฀di฀un฀qualunque฀
mezzo฀motorizzato.฀Un฀comportamento฀simile฀potrebbe฀essere฀
pericoloso฀per฀la฀circolazione฀ed฀è฀proibito฀in฀alcune฀aree.฀Inoltre฀
potrebbe฀essere฀potenzialmente฀pericoloso฀usare฀le฀cuffie฀ad฀alto฀
volume฀mentre฀si฀cammina,฀soprattutto฀in฀prossimità฀di฀attraversamenti฀
pedonali.฀Prestare฀particolare฀attenzione฀o฀interrompere฀l’uso฀delle฀
cuffie฀in฀situazioni฀potenzialmente฀pericolose.
Prevenzione฀dei฀danni฀all’udito฀
Evitare฀di฀usare฀le฀cuffie฀a฀volume฀elevato.฀Gli฀esperti฀dell’udito฀
mettono฀in฀guardia฀contro฀un฀uso฀continuo,฀ad฀alto฀volume฀o฀
prolungato.฀Se฀si฀manifesta฀un฀ronzio฀alle฀orecchie,฀ridurre฀il฀
volume฀o฀interrompere฀l’uso.
Rispetto฀per฀gli฀altri
Mantenere฀il฀volume฀ad฀un฀livello฀moderato.฀In฀questo฀modo฀è฀
possibile฀sentire฀i฀suoni฀provenienti฀dall’esterno฀e฀non฀disturbare฀le฀
persone฀vicine.
Pulizia฀degli฀spinotti
Se฀gli฀spinotti฀sono฀sporchi,฀non฀viene฀emesso฀alcun฀suono฀oppure฀
l’audio฀è฀disturbato.฀Pulirli฀regolarmente฀con฀un฀panno฀morbido฀
asciutto.
Guida฀alla฀soluzione฀dei฀
problemi
Se฀il฀problema฀dovesse฀persistere฀dopo฀avere฀eseguito฀i฀seguenti฀
controlli,฀rivolgersi฀al฀più฀vicino฀rivenditore฀Sony.
Se฀viene฀premuto฀un฀tasto,฀“Hold”฀appare฀nel฀display฀e฀il฀
lettore฀non฀avvia฀la฀riproduzione.
฀I฀tasti฀sono฀bloccati.฀Spostare฀l’interruttore฀HOLD฀nella฀
posizione฀iniziale.
Il฀volume฀non฀aumenta฀anche฀se฀VOL฀+฀viene฀premuto฀più฀
volte.
Tenere฀premuto฀SOUND/AVLS฀finché฀“AVLS”฀non฀lampeggia฀una฀
volta฀ad฀indicare฀che฀la฀funzione฀AVLS฀è฀disattivata.
Il฀lettore฀CD฀non฀funziona฀correttamente.
฀Si฀è฀formata฀della฀condensa.฀Non฀utilizzare฀il฀lettore฀per฀diverse฀
ore,฀finché฀la฀condensa฀non฀è฀evaporata.
Il฀lettore฀salta฀un฀file฀e฀non฀lo฀riproduce,฀sebbene฀il฀relativo฀
numero฀sia฀visualizzato.
฀Sul฀CD฀è฀registrato฀un฀file฀in฀un฀formato฀che฀non฀è฀possibile฀
riprodurre฀mediante฀il฀presente฀lettore.
Caratteristiche฀tecniche
Lettore฀CD
Sistema
Sistema฀audio฀digitale฀per฀CD
Proprietà฀del฀diodo฀al฀laser
Durata฀di฀emissione:฀continua
Uscita฀laser:฀inferiore฀a฀44,6฀µW฀(questo฀valore฀è฀stato฀misurato฀ad฀
una฀distanza฀di฀200฀mm฀dalla฀superficie฀della฀lente฀dell’obiettivo฀
sul฀blocco฀di฀cattura฀ottico฀con฀un’apertura฀di฀7฀mm)
Radio
Gamma฀di฀frequenze
*
FM:฀87,5฀–฀108,0฀MHz
AM:฀531฀-฀1฀602฀kHz
IF
FM:฀10,7฀MHz
AM:฀450฀kHz
Antenne
FM:฀antenna฀cavo฀delle฀cuffie
AM:฀antenna฀con฀barra฀in฀ferrite฀incorporata
*฀di฀cui฀al฀par.฀3฀dell’Allegato฀A฀al฀D.M.฀25/06/85฀e฀al฀par.฀3฀
dell’Allegato฀1฀al฀D.M.฀27/08/87.
Generali
Requisiti฀di฀alimentazione
•฀Due฀batterie฀LR6฀(formato฀AA):฀1,5฀V฀CC฀×฀2
•฀Alimentatore฀CA฀(presa฀DC฀IN฀4.5฀V):
฀ 220฀V,฀50฀Hz฀(modello฀per฀la฀Cina)
฀ 120฀V,฀60฀Hz฀(modello฀per฀il฀Messico)
Dimensioni฀(l/a/p)฀(escluse฀le฀parti฀sporgenti฀e฀i฀comandi)
Circa฀139,8฀×฀28,8฀×฀139,8฀mm
Peso฀(accessori฀esclusi)
Circa฀219฀g
Temperatura฀di฀utilizzo
5°C฀-฀35°C
Tecnologia฀di฀codifica฀audio฀MPEG฀Layer-3฀e฀brevetti฀su฀licenza฀
del฀Fraunhofer฀IIS฀e฀della฀Thomson.
Il฀design฀e฀le฀caratteristiche฀tecniche฀sono฀soggetti฀a฀modifiche฀
senza฀preavviso.
Accessori฀in฀dotazione
Alimentatore฀CA฀(1)฀(non฀in฀dotazione฀con฀il฀modello฀per฀il฀Regno฀Unito)
Cuffie฀(1)
Português
AVISO
Para฀reduzir฀o฀risco฀de฀incêndio฀ou฀choque฀eléctrico,฀não฀exponha฀
este฀aparelho฀à฀chuva฀nem฀à฀humidade.
Não฀instale฀o฀aparelho฀num฀espaço฀fechado,฀como฀por฀exemplo,฀
uma฀estante฀ou฀um฀armário.
Para฀reduzir฀o฀risco฀de฀incêndio,฀não฀tape฀a฀ventilação฀do฀aparelho฀
com฀jornais,฀panos฀de฀mesa,฀cortinas,฀etc.฀E฀não฀coloque฀velas฀
acesas฀em฀cima฀do฀aparelho.
Para฀reduzir฀o฀risco฀de฀incêndio฀ou฀choque฀eléctrico,฀não฀coloque฀
objectos฀cheios฀de฀líquido,฀tais฀como฀jarras,฀em฀cima฀do฀aparelho.
Em฀alguns฀países฀podem฀existir฀leis฀sobre฀a฀maneira฀de฀deitar฀fora฀
as฀pilhas฀usadas฀com฀este฀produto.฀Consulte฀as฀autoridades฀locais.
A฀validade฀da฀marca฀CE฀aplica-se฀apenas฀aos฀países฀onde฀é฀obrigatória฀
por฀lei,฀sobretudo฀nos฀países฀da฀EEE฀(Espaço฀Económico฀Europeu).
Tratamento฀de฀Equipamentos฀Eléctricos฀e฀Electrónicos฀
no฀final฀da฀sua฀vida฀útil฀(Aplicável฀na฀União฀Europeia฀e฀
em฀países฀Europeus฀com฀sistemas฀de฀recolha฀selectiva฀
de฀resíduos)
฀Este฀símbolo,฀colocado฀no฀produto฀ou฀na฀sua฀
embalagem,฀indica฀que฀este฀não฀deve฀ser฀tratado฀
como฀resíduo฀urbano฀indiferenciado.฀Deve฀sim฀
ser฀colocado฀num฀ponto฀de฀recolha฀destinado฀a฀
resíduos฀de฀equipamentos฀eléctricos฀e฀electrónicos.฀
Assegurandose฀que฀este฀produto฀é฀correctamente฀
depositado,฀irá฀prevenir฀potenciais฀consequências฀
negativas฀para฀o฀ambiente฀bem฀como฀para฀a฀saúde,฀
que฀de฀outra฀forma฀poderiam฀ocorrer฀pelo฀mau฀manuseamento฀
destes฀produtos.฀A฀reciclagem฀dos฀materiais฀contribuirá฀para฀a฀
conservação฀dos฀recursos฀naturais.฀Para฀obter฀informação฀mais฀
detalhada฀sobre฀a฀reciclagem฀deste฀produto,฀por฀favor฀contacte฀o฀
município฀onde฀reside,฀os฀serviços฀de฀recolha฀de฀resíduos฀da฀sua฀
área฀ou฀a฀loja฀onde฀adquiriu฀o฀produto.
Aplicável฀aos฀seguintes฀acessórios:฀auscultadores
Discos฀que฀podem฀ser฀
reproduzidos฀neste฀leitor฀
de฀CD
•฀CDs฀de฀áudio฀
(CDs฀de฀formato฀CD-DA)
•฀CDs฀MP3฀
(CD-R/CD-RW฀no฀qual฀os฀dados฀de฀áudio฀
comprimidos฀no฀formato฀MP3฀foram฀gravados)*
*฀Apenas฀é฀possível฀reproduzir฀discos฀nos฀formatos฀de฀extensão฀
ISO฀9660฀Nível฀1/2฀e฀Joliet.
As฀taxas฀de฀bits฀e฀as฀frequências฀de฀amostragem฀que฀este฀leitor฀de฀
CD฀pode฀reproduzir฀são฀apresentadas฀abaixo.฀Podem฀ser฀igualmente฀
reproduzidos฀ficheiros฀VBR฀(Variable฀Bit฀Rate).
Taxas฀de฀bits
Frequências฀de฀
amostragem
MPEG-1฀Layer3
32฀–฀320฀kbps
32/44,1/48฀kHz
MPEG-2฀Layer3
฀ 8฀–฀160฀kbps
16/22,05/24฀kHz
MPEG-2.5฀Layer3
฀ 8฀–฀160฀kbps
8/11,025/12฀kHz
CDs฀MP3
O฀número฀de฀grupos฀e฀ficheiros฀que฀pode฀ser฀utilizado
•฀Número฀máximo฀de฀grupos:฀256
•฀Número฀máximo฀de฀ficheiros:฀512
Ordem฀de฀reprodução
A฀ordem฀de฀reprodução฀pode฀variar฀consoante฀o฀método฀utilizado฀
para฀gravar฀ficheiros฀MP3฀no฀disco.฀No฀seguinte฀exemplo,฀são฀
reproduzidos฀ficheiros฀na฀ordem฀de฀
1
฀a฀
7
.
MP3
Grupo
Ficheiro
(Máximo฀de฀níveis฀de฀directórios:฀8)
Notas
•฀
Dependendo฀da฀qualidade฀do฀disco฀e/ou฀das฀condições฀do฀dispositivo฀
de฀gravação฀a฀reprodução฀pode฀demorar฀algum฀tempo฀a฀começar.฀
Também฀é฀possível฀que฀a฀reprodução฀não฀comece฀mesmo.
•฀Num฀disco฀que฀contenha฀ficheiros฀MP3,฀não฀guarde฀ficheiros฀
noutros฀formatos฀e฀não฀crie฀pastas฀desnecessárias.
•฀Certifique-se฀de฀que฀adiciona฀a฀extensão฀de฀ficheiro฀“mp3”฀ao฀
nome฀do฀ficheiro.฀Contudo,฀se฀adicionar฀a฀extensão฀“mp3”฀a฀um฀
ficheiro฀que฀não฀seja฀um฀ficheiro฀MP3,฀não฀será฀possível฀ao฀leitor฀
reconhecer฀devidamente฀o฀ficheiro.
•฀Para฀comprimir฀uma฀fonte฀num฀ficheiro฀MP3,฀é฀recomendada฀a฀
definição฀dos฀parâmetros฀de฀compressão฀para฀“44,1฀kHz”,฀“128฀
kbps”฀e฀“Constant฀Bit฀Rate”.
•฀Para฀gravar฀até฀à฀capacidade฀máxima,฀defina฀o฀software฀de฀escrita฀
para฀“halting฀of฀writing”฀(paragem฀de฀escrita).
Fontes฀de฀alimentação
Utilizar฀as฀pilhas฀(não฀fornecidas)
1฀
Faça฀deslizar฀OPEN฀para฀abrir฀a฀tampa฀do฀leitor฀e฀abra฀a฀tampa฀
do฀compartimento฀das฀pilhas฀que฀existe฀dentro฀do฀leitor฀de฀CD.
2฀
Coloque฀duas฀pilhas฀alcalinas฀LR6฀(tamanho฀AA),฀fazendo฀
corresponder฀o฀símbolo฀
฀com฀o฀diagrama฀que฀existe฀dentro฀
do฀leitor฀de฀CD,฀e฀feche฀bem฀a฀tampa฀até฀ouvir฀um฀estalido.฀
Introduza฀primeiro฀o฀pólo฀
฀(para฀ambas฀as฀pilhas).
Vida฀útil฀das฀pilhas*฀(número฀aprox.฀de฀horas)฀
(Quando฀utilizar฀o฀leitor฀de฀CD฀num฀local฀plano฀e฀estável.)
O฀tempo฀de฀reprodução฀varia฀consoante฀a฀forma฀como฀utilizar฀o฀
leitor฀de฀CD.
Quando฀utilizar฀duas฀pilhas฀alcalinas฀LR6฀(SG)฀da฀Sony฀฀
(fabricadas฀no฀Japão)
G-PROTECTION
G-on
G-off
CD฀de฀áudio
16
11
CD฀MP3฀(gravado฀a฀128฀kbps)
23
23
RADIO฀ON
35
*฀Valor฀medido฀pela฀norma฀da฀JEITA฀(Japan฀Electronics฀and฀
Information฀Technology฀Industries฀Association).
•฀As฀secções฀do฀indicador฀de฀
฀dão฀uma฀estimativa฀da฀carga฀
residual฀da฀pilha.฀Uma฀secção฀nem฀sempre฀corresponde฀a฀um฀
quarto฀da฀carga฀da฀pilha.
Utilizar฀o฀transformador฀de฀CA
Ligue฀o฀transformador฀de฀CA฀de฀acordo฀com฀a฀ilustração.
Ouvir฀um฀CD
1฀฀
Faça฀deslizar฀OPEN฀para฀abrir฀a฀tampa฀e฀encaixe฀o฀CD฀no฀perno;฀
depois,฀feche฀a฀tampa.
2฀
Carregue฀em฀
.
Para฀reproduzir฀desde฀a฀primeira฀faixa,฀com฀o฀leitor฀de฀CD฀
parado,฀carregue฀sem฀soltar฀
฀até฀começar฀a฀reprodução.฀
Para฀ir฀para฀os฀grupos*฀seguintes/anteriores,฀carregue฀primeiro฀
em฀GROUP฀e฀depois฀em฀
฀+฀ou฀
฀–.
*Só฀em฀CD฀MP3
•฀Este฀leitor฀de฀CD฀pode฀reproduzir฀CD-Rs/CD-RWs฀gravados฀
no฀formato฀Disco฀compacto฀de฀áudio฀digital฀(CD฀de฀áudio),฀
mas฀a฀capacidade฀de฀reprodução฀pode฀variar฀com฀a฀qualidade฀
do฀disco฀e฀as฀condições฀do฀dispositivo฀de฀gravação.
•฀Este฀equipamento฀destina-se฀a฀reproduzir฀discos฀que฀respeitem฀
a฀norma฀de฀discos฀compactos฀(CD).฀Actualmente,฀algumas฀
editoras฀discográficas฀comercializam฀vários฀discos฀de฀música฀
codificados฀com฀tecnologias฀de฀protecção฀de฀direitos฀de฀autor.฀
Alguns฀destes฀discos฀não฀respeitam฀a฀norma฀de฀CD฀e฀pode฀não฀
conseguir฀reproduzi-los฀neste฀equipamento.
•฀Consoante฀o฀CD,฀este฀leitor฀pode฀mostrar฀um฀número฀
total฀de฀ficheiros฀que฀inclui฀os฀ficheiros฀reproduzíveis฀e฀
não฀reproduzíveis.฀฀No฀entanto,฀dado฀que฀o฀leitor฀salta฀
automaticamente฀os฀ficheiros฀não฀reproduzíveis,฀só฀se฀ouvem฀
os฀que฀podem฀ser฀reproduzidos.
Nota฀sobre฀DualDiscs
Um฀DualDisc฀é฀um฀disco฀de฀dois฀lados฀que฀faz฀corresponder฀o฀
material฀gravado฀no฀DVD฀num฀lado฀com฀o฀material฀áudio฀digital฀no฀
outro฀lado.฀No฀entanto,฀como฀o฀lado฀de฀material฀de฀áudio฀não฀está฀
conforme฀a฀norma฀de฀discos฀compactos฀(CD),฀a฀reprodução฀neste฀
equipamento฀não฀está฀garantida.
Função฀MEGA฀BASS฀digital฀
Durante฀a฀reprodução,฀carregue฀várias฀vezes฀em฀SOUND/AVLS฀
para฀seleccionar฀“SND฀1”฀ou฀“SND฀2”.
Se฀o฀som฀sair฀distorcido,฀baixe฀o฀volume.
Enquanto฀ouve฀rádio฀esta฀função฀está฀desactivada.
Função฀AVLS*
*Sistema฀de฀limitação฀automática฀de฀volume
Carregue฀sem฀soltar฀SOUND/AVLS.
Se฀a฀indicação฀“AVLS”฀piscar฀três฀vezes,฀significa฀que฀a฀função฀
está฀activada.
Se฀a฀indicação฀“AVLS”฀piscar฀uma฀vez,฀significa฀que฀a฀função฀está฀
desactivada.
Também฀pode฀utilizar฀esta฀função฀enquanto฀ouve฀rádio.
Função฀AMS*฀/฀procura
*Sensor฀automático฀de฀música
Para฀localizar฀o฀início฀da(s)฀faixa(s)฀anterior/actual/seguinte/
sucessiva(s):฀carregue฀várias฀vezes฀em฀
/
.
Para฀recuar/avançar฀rapidamente:฀carregue฀sem฀soltar฀
/
.
Função฀do฀modo฀de฀reprodução฀
Durante฀a฀reprodução,฀carregue฀várias฀vezes฀em฀P฀MODE/
:
Nenhuma฀indicação฀(reprodução฀normal)฀
฀“
฀(reprodução฀
de฀grupos)”*฀
฀“1”(reprodução฀de฀uma฀única฀faixa)฀
“SHUF”(reprodução฀aleatória)
Para฀repetir฀o฀modo฀de฀reprodução฀que฀seleccionou,฀carregue฀sem฀
soltar฀P฀MODE/
฀até฀aparecer฀“
”.
*฀
Todos฀os฀ficheiros฀do฀grupo฀seleccionado฀são฀reproduzidos฀uma฀vez.฀
Só฀em฀CD฀MP3.
Função฀G-PROTECTION
Esta฀função฀proporciona฀uma฀protecção฀contra฀saltos฀de฀som฀que฀
possam฀ocorrer฀na฀maioria฀das฀actividades.*
A฀programação฀predefinida฀é฀“G-on”.฀Para฀seleccionar฀“G-off”,฀
carregue฀em฀
฀enquanto฀carrega฀em฀
฀no฀modo฀de฀paragem.฀
Para฀ouvir฀o฀CD฀com฀som฀de฀alta฀qualidade,฀seleccione฀“G-off”.
*฀O฀som฀pode฀saltar:฀se฀o฀leitor฀de฀CD฀sofrer฀choques฀contínuos฀
mais฀fortes฀do฀que฀o฀previsto฀/฀se฀o฀CD฀estiver฀sujo฀ou฀riscado฀/฀
se฀utilizar฀CD-Rs/CD-RWs฀de฀má฀qualidade฀ou฀se฀existir฀algum฀
problema฀relacionado฀com฀o฀dispositivo฀de฀gravação฀ou฀o฀
software฀de฀aplicação.
Ouvir฀rádio
1฀
Carregue฀em฀RADIO฀ON/BAND฀para฀ligar฀o฀rádio.
Se฀aparecer฀a฀indicação฀“PRESET”฀no฀visor,฀carregue฀em฀
P฀MODE/
฀para฀a฀fazer฀desaparecer.
2฀
Carregue฀em฀RADIO฀ON/BAND฀até฀aparecer฀a฀banda฀
pretendida.
Sempre฀que฀carregar฀neste฀botão,฀o฀visor฀muda฀da฀seguinte฀
maneira:
FM
AM
3฀
Carregue฀em฀TUNE฀+฀ou฀–฀para฀sintonizar฀a฀estação฀desejada฀e฀
regular฀o฀volume.
Desligar฀o฀rádio
Carregue฀em฀
฀•฀RADIO฀OFF.
Sintonizar฀a฀estação฀rapidamente
Carregue฀sem฀soltar฀TUNE฀+฀ou฀–฀no฀passo฀3฀até฀os฀dígitos฀da฀
frequência฀começarem฀a฀mudar฀no฀visor.฀O฀leitor฀de฀CD฀executa฀
automaticamente฀o฀varrimento฀das฀frequências฀de฀rádio฀e฀pára฀
quando฀localizar฀uma฀estação฀com฀um฀sinal฀forte.
Melhorar฀a฀recepção฀da฀emissão
Para฀FM,฀estique฀o฀fio฀dos฀auscultadores.
Auscultadores
Para฀AM,฀reoriente฀o฀leitor฀de฀CD.
Nota
Mantenha฀os฀auscultadores฀ligados฀à฀tomada฀
฀do฀leitor฀de฀CD.฀Os฀
fios฀dos฀auscultadores฀funcionam฀como฀antena฀de฀FM.
Se฀tiver฀dificuldades฀em฀ouvir฀a฀emissão฀de฀
FM฀devido฀a฀interferências฀provocadas฀por฀
ondas฀de฀rádio฀fortes
1฀
Enquanto฀ouve฀a฀emissão฀de฀FM,฀carregue฀em฀SOUND/AVLS.
“LOCAL”฀pisca.
2฀
Carregue฀em฀
/ENTER฀no฀período฀de฀10฀segundos฀depois฀de฀
terminar฀a฀operação฀anterior.*
“LOCAL”฀pára฀de฀piscar.฀
*฀Se฀a฀indicação฀“LOCAL”฀desaparecer฀do฀visor,฀comece฀no฀
passo฀1.
Para฀cancelar฀a฀definição฀de฀LOCAL,฀carregue฀em฀SOUND/AVLS฀
e฀depois฀em฀
/ENTER฀para฀que฀“LOCAL”฀desapareça฀do฀visor.
Se฀tiver฀dificuldades฀em฀ouvir฀a฀emissão฀de฀
FM฀por฀a฀recepção฀ser฀má
1฀
Enquanto฀ouve฀a฀emissão฀de฀FM,฀carregue฀em฀SOUND/AVLS.
“LOCAL”฀pisca.
2฀
Carregue฀novamente฀em฀SOUND/AVLS.
“MONO”฀pisca.
3฀
Carregue฀em฀
/ENTER฀no฀período฀de฀10฀segundos฀depois฀de฀
terminar฀a฀operação฀anterior.*
“MONO”฀pára฀de฀piscar.
*฀Se฀a฀indicação฀“MONO”฀desaparecer฀do฀visor,฀comece฀no฀
passo฀1.
Para฀cancelar฀a฀programação฀de฀MONO,฀carregue฀duas฀vezes฀
em฀SOUND/AVLS฀e฀depois฀em฀
/ENTER฀para฀que฀“MONO”฀
desapareça฀do฀visor.
Programar฀estações฀de฀
rádio
Pode฀programar฀um฀máximo฀de฀30฀estações:฀20฀de฀FM฀e฀10฀
estações฀de฀AM.
1฀
Enquanto฀ouve฀rádio,฀carregue฀em฀P฀MODE/
฀para฀entrar฀no฀
modo฀de฀programação.
“PRESET”฀aparece฀no฀visor.
2฀
Carregue฀várias฀vezes฀em฀TUNE฀+฀ou฀–฀até฀o฀número฀de฀
memória฀desejado฀aparecer฀no฀visor.
3฀
Carregue฀sem฀soltar฀P฀MODE/
฀até฀a฀indicação฀“PRESET”฀
piscar฀no฀visor.
Depois฀de฀executar฀esta฀operação,฀inicie฀a฀seguinte฀até฀30฀
segundos฀depois฀de฀terminar฀a฀operação฀anterior.฀Se฀“PRESET”฀
parar฀de฀piscar,฀comece฀no฀passo฀3.
4฀
Carregue฀várias฀vezes฀em฀TUNE฀+฀ou฀–฀para฀sintonizar฀a฀estação฀
desejada.
5฀
Carregue฀em฀
/ENTER.
Para฀cancelar฀todas฀as฀estações฀
programadas
1฀
Com฀o฀rádio฀desligado฀e฀a฀reprodução฀do฀CD฀parada,฀carregue฀
em฀RADIO฀ON/BAND฀e฀em฀
.
“CLEAr”฀pisca.
2฀
Carregue฀em฀
/ENTER.
Ouvir฀as฀estações฀de฀rádio฀
programadas
1฀
Carregue฀em฀RADIO฀ON/BAND฀para฀seleccionar฀a฀banda.
2฀
Se฀“PRESET”฀não฀aparecer฀no฀visor,฀carregue฀em฀P฀MODE/
para฀entrar฀no฀modo฀de฀programação.
“PRESET”฀aparece฀no฀visor.
3฀
Carregue฀em฀TUNE฀+฀ou฀–฀para฀sintonizar฀uma฀estação฀
programada.
Precauções
Segurança
•฀Se฀deixar฀cair฀objectos฀sólidos฀ou฀líquidos฀dentro฀do฀leitor฀de฀
CD,฀desligue฀o฀aparelho฀e฀mande-o฀verificar฀por฀um฀técnico฀
qualificado฀antes฀de฀voltar฀a฀utilizá-lo.
•฀Não฀coloque฀objectos฀estranhos฀dentro฀da฀tomada฀DC฀IN฀4.5฀V฀
(entrada฀de฀corrente฀externa).
Fontes฀de฀alimentação
•฀Se฀não฀tencionar฀utilizar฀o฀leitor฀de฀CD฀durante฀muito฀tempo,฀
desligue฀todas฀as฀fontes฀de฀alimentação.
Transformador฀de฀CA
•฀Utilize฀apenas฀o฀transformador฀de฀CA฀
fornecido.฀Se฀o฀leitor฀não฀for฀fornecido฀
com฀um฀transformador฀de฀CA,฀utilize฀um฀
transformador฀de฀CA฀AC-E45HG*.฀Não฀
utilize฀outro฀modelo฀de฀transformador฀de฀CA.฀
Se฀o฀fizer,฀pode฀provocar฀uma฀avaria.
*฀Não฀disponível฀na฀Austrália฀e฀em฀algumas฀
outras฀regiões.฀Informe-se฀junto฀do฀seu฀
agente.
Polaridade฀da฀
ficha
•฀Não฀toque฀no฀transformador฀de฀CA฀com฀as฀mãos฀molhadas.
•฀Ligue฀o฀transformador฀de฀CA฀a฀uma฀tomada฀de฀corrente฀de฀
fácil฀acesso.฀Se฀notar฀algum฀problema฀no฀transformador฀de฀CA,฀
desligue-o฀imediatamente฀da฀tomada฀de฀corrente.
Pilhas฀secas
•฀Não฀queime฀as฀pilhas.
•฀Não฀transporte฀as฀pilhas฀juntamente฀com฀moedas฀ou฀outros฀
objectos฀metálicos.฀Se฀os฀pólos฀positivo฀e฀negativo฀da฀pilha฀
entrarem฀em฀contacto฀com฀objectos฀metálicos฀podem฀gerar฀calor.
•฀Não฀misture฀pilhas฀novas฀com฀pilhas฀usadas.
•฀Não฀utilize฀tipos฀de฀pilhas฀diferentes.
•฀Retire฀as฀pilhas฀quando฀não฀tencionar฀utilizar฀o฀aparelho฀durante฀
muito฀tempo.
•฀Se฀o฀electrólito฀das฀pilhas฀se฀derramar,฀limpe฀o฀compartimento฀
respectivo฀com฀todo฀o฀cuidado฀e฀coloque฀pilhas฀novas.฀Se฀se฀sujar฀
com฀o฀líquido฀das฀pilhas,฀lave-se฀bem.
O฀leitor฀de฀CD
•฀Mantenha฀a฀lente฀do฀leitor฀de฀CD฀limpa฀e฀não฀lhe฀toque.฀฀Se฀
o฀fizer,฀pode฀danificar฀a฀lente฀e฀o฀leitor฀de฀CD฀não฀funciona฀
correctamente.
•฀Não฀coloque฀objectos฀pesados฀em฀cima฀do฀leitor฀de฀CD.฀Pode฀
danificar฀o฀leitor฀e฀o฀CD.
•฀
Não฀deixe฀o฀leitor฀de฀CD฀junto฀de฀fontes฀de฀calor฀ou฀num฀local฀
exposto฀directamente฀à฀incidência฀dos฀raios฀solares,฀poeira฀excessiva,฀
areia,฀chuva,฀choques฀mecânicos,฀em฀superfícies฀desniveladas฀ou฀num฀
automóvel฀estacionado฀ao฀sol฀com฀as฀janelas฀fechadas.
•฀Se฀o฀leitor฀de฀CD฀provocar฀interferências฀na฀recepção฀de฀rádio฀ou฀
de฀televisão,฀desligue-o฀ou฀afaste-o฀do฀rádio฀ou฀televisão.
•฀Não฀pode฀reproduzir฀discos฀com฀formas฀não฀normalizadas฀(por฀
exemplo,฀em฀forma฀de฀coração,฀quadrado฀ou฀estrela)฀neste฀leitor฀
de฀CD.฀Se฀tentar฀fazê-lo฀pode฀danificar฀o฀leitor.฀Não฀utilize฀esse฀
tipo฀de฀discos.
Auscultadores
Segurança฀rodoviária
Não฀utilize฀auscultadores฀quando฀estiver฀a฀conduzir฀um฀automóvel,฀a฀
andar฀de฀bicicleta฀ou฀a฀conduzir฀qualquer฀outro฀veículo฀motorizado.฀Pode฀
provocar฀acidentes฀de฀trânsito฀e฀é฀proibido฀nalguns฀locais.฀฀Também฀pode฀
ser฀potencialmente฀perigoso฀utilizar฀os฀auscultadores฀com฀um฀volume฀de฀
som฀demasiado฀alto฀enquanto฀anda฀a฀pé,฀especialmente฀nas฀passagens฀de฀
peões.฀Em฀situações฀potencialmente฀perigosas,฀tenha฀o฀máximo฀cuidado฀
quando฀utilizar฀o฀leitor฀ou฀desligue-o.
Evitar฀lesões฀auditivas
Evite฀utilizar฀auscultadores฀com฀o฀volume฀muito฀alto.฀Os฀otorrinos฀
desaconselham฀a฀utilização฀contínua฀e฀prolongada฀de฀auscultadores฀
com฀som฀alto.฀Se฀ouvir฀zumbidos,฀diminua฀o฀volume฀de฀som฀ou฀
desligue฀o฀leitor.
Ter฀consideração฀pelos฀outros
Mantenha฀o฀volume฀a฀um฀nível฀moderado.฀Isto฀permitir-lhe-à฀ouvir฀
os฀sons฀exteriores฀sem฀perturbar฀os฀que฀o฀rodeiam.
Para฀limpar฀as฀fichas
Se฀as฀fichas฀estiverem฀sujas,฀não฀ouve฀o฀som฀ou฀ouve฀ruído.฀Limpe฀
as฀fichas฀periodicamente฀com฀um฀pano฀seco฀macio.
Resolução฀de฀problemas
Se฀o฀problema฀não฀for฀solucionado฀depois฀de฀ter฀efectuado฀as฀
verificações฀seguintes,฀consulte฀um฀agente฀Sony.
“Hold”฀aparece฀no฀visor฀quando฀carrega฀num฀botão฀e฀o฀CD฀
não฀funciona.
฀Os฀botões฀estão฀bloqueados.฀Faça฀deslizar฀HOLD฀para฀trás.
O฀volume฀não฀aumenta฀mesmo฀que฀carregue฀várias฀vezes฀
em฀VOL฀+.
Carregue฀sem฀soltar฀SOUND/AVLS฀até฀a฀indicação฀“AVLS”฀piscar฀
uma฀vez฀de฀modo฀a฀poder฀cancelar฀a฀função฀AVLS.
O฀leitor฀de฀CD฀não฀funciona฀bem.
฀Ocorreu฀uma฀condensação฀de฀humidade.฀Deixe฀o฀leitor฀parado฀
durante฀várias฀horas฀até฀que฀a฀humidade฀se฀evapore.
Embora฀o฀número฀do฀ficheiro฀apareça฀no฀visor,฀o฀leitor฀salta฀
esse฀ficheiro฀e฀não฀o฀reproduz.
฀O฀CD฀tem฀um฀ficheiro฀gravado฀com฀um฀formato฀que฀não฀pode฀
ser฀reproduzido฀neste฀leitor.
Características฀técnicas
Leitor฀de฀CD
Sistema
Sistema฀áudio฀digital฀de฀discos฀compactos
Propriedades฀do฀díodo฀de฀laser
Duração฀da฀emissão:฀Contínua
Saída฀de฀laser:฀Inferior฀a฀44,6฀µW฀(Esta฀saída฀é฀o฀valor฀medido฀a฀
uma฀distância฀de฀200฀mm฀da฀superfície฀da฀lente฀da฀objectiva฀no฀
bloco฀óptico฀com฀uma฀abertura฀de฀7฀mm.)
Rádio
Gama฀de฀frequências
FM:฀87,5฀-฀108,0฀MHz
AM:฀531฀-฀1฀602฀kHz
Antenas
FM:฀ antena฀de฀fio฀dos฀auscultadores
AM:฀antena฀de฀barra฀de฀ferrite฀incorporada
Geral
Requisitos฀de฀alimentação
•฀Duas฀pilhas฀LR6฀(tamanho฀AA):฀1,5฀V฀CC฀×฀2
•฀Transformador฀de฀CA฀(tomada฀DC฀IN฀4.5฀V):
฀ 220฀V,฀50฀Hz฀(Modelo฀da฀China)
฀ 120฀V,฀60฀Hz฀(Modelo฀do฀México)
Dimensões฀(l/a/p)฀(sem฀peças฀salientes฀e฀comandos)
Aprox.฀139,8฀×฀28,8฀×฀139,8฀mm
Peso฀(excluindo฀os฀acessórios)
Aprox.฀219฀g
Temperatura฀de฀funcionamento
5°C฀-฀35°C
Tecnologia฀de฀codificação฀de฀áudio฀MPEG฀Layer-3฀e฀patentes฀
licenciadas฀de฀Fraunhofer฀IIS฀e฀Thomson.
Design฀e฀especificações฀sujeitos฀a฀alteração฀sem฀aviso฀prévio.
Acessórios฀fornecidos
Transformador฀de฀CA฀(1)฀(não฀fornecido฀com฀o฀modelo฀do฀Reino฀
Unido)
Auscultadores฀(1)
Sample
Per i dispositivi