Scarica le istruzioni d'uso SONY SS-FRF7ED

Lingue: Italiano e altri 3
  • Olandese
  • Polacco
  • Svedese
Pagina:2
Sul sito è possibile visualizzare la versione completa del documento e scaricarlo in formato PDF.
Pagina 1 di 2
©
฀2005฀Sony฀Corporation฀
Printed฀in฀China
Speaker฀System
SS-FRF7ED
2-636-291-
21
(1)
WAARSCHUWING
Stel฀het฀apparaat฀niet฀bloot฀aan฀regen฀of฀vocht.฀Dit฀kan฀
brand฀of฀elektrische฀schokken฀tot฀gevolg฀hebben.
De฀ventilatieopeningen฀van฀het฀apparaat฀mogen฀niet฀worden฀
afgedekt฀met฀bijvoorbeeld฀kranten,฀tafelkleden฀en฀gordijnen.฀Dit฀
kan฀brand฀tot฀gevolg฀hebben.฀Zet฀ook฀geen฀brandende฀kaarsen฀
op฀het฀apparaat.
Plaats฀geen฀met฀vloeistof฀gevulde฀voorwerpen,฀zoals฀een฀vaas,฀
op฀het฀apparaat.฀Dit฀kan฀brand฀of฀elektrische฀schokken฀tot฀
gevolg฀hebben.
Open฀de฀behuizing฀niet.฀Dit฀kan฀elektrische฀schokken฀tot฀gevolg฀
hebben.฀Laat฀het฀apparaat฀alleen฀nakijken฀door฀bevoegde฀
servicetechnici.
Plaats฀het฀apparaat฀niet฀in฀een฀gesloten฀ruimte,฀zoals฀een฀
boekenrek฀of฀ingebouwde฀kast.
Verwijdering฀van฀Oude฀Elektrische฀en฀
Elektronische฀Apparaten฀(Toepasbaar฀in฀de฀
Europese฀Unie฀en฀andere฀Europese฀landen฀met฀
gescheiden฀ophaalsystemen)
Het฀symbool฀op฀het฀product฀of฀op฀de฀verpakking฀
wijst฀erop฀dat฀dit฀product฀niet฀als฀huishoudafval฀
mag฀worden฀behandeld.฀Het฀moet฀echter฀naar฀
een฀plaats฀worden฀gebracht฀waar฀elektrische฀en฀
elektronische฀apparatuur฀wordt฀gerecycled.฀Als฀u฀
ervoor฀zorgt฀dat฀dit฀product฀op฀de฀correcte฀manier฀
wordt฀verwijderd,฀voorkomt฀u฀mogelijk฀voor฀mens฀en฀milieu฀
negatieve฀gevolgen฀die฀zich฀zouden฀kunnen฀voordoen฀in฀geval฀
van฀verkeerde฀afvalbehandeling.฀De฀recyclage฀van฀materialen฀
draagt฀bij฀tot฀het฀vrijwaren฀van฀natuurlijke฀bronnen.฀Voor฀meer฀
details฀in฀verband฀met฀het฀recyclen฀van฀dit฀product,฀neemt฀฀u฀
het฀best฀contact฀op฀met฀de฀gemeentelijke฀instanties,฀het฀bedrijf฀
of฀de฀dienst฀belast฀met฀de฀verwijdering฀van฀huishoudafval฀of฀de฀
winkel฀waar฀u฀het฀product฀hebt฀gekocht.
Over฀deze฀handleiding
De฀instructies฀in฀deze฀handleiding฀zijn฀voor฀het฀systeem฀
SS-FRF7ED.฀U฀kunt฀genieten฀van฀het฀surroundeffect฀zoals฀bij฀
een฀6.1-kanaals฀luidsprekersysteem฀door฀deze฀luidspreker฀aan฀
het฀systeem฀SA-FT7ED฀toe฀te฀voegen.฀Als฀u฀deze฀luidspreker฀
aansluit฀op฀andere฀luidsprekers฀van฀het฀systeem,฀raadpleeg฀dan฀
de฀handleiding฀voor฀het฀systeem฀SA-FT7ED.
Voorzorgsmaatregelen
Zorgvuldig฀behandelen
•฀ Zorg฀ervoor฀dat฀de฀luidsprekers฀niet฀langdurig฀achtereen฀
worden฀belast฀met฀een฀vermogen฀dat฀het฀maximaal฀
ingangsvermogen฀van฀dit฀luidsprekersysteem฀overschrijdt.
•฀ Als฀bij฀het฀aansluiten฀de฀plus-฀en฀min-polen฀verwisseld฀฀
worden,฀zal฀bij฀weergave฀de฀positie฀van฀de฀
muziekinstrumenten฀onduidelijk฀zijn,฀terwijl฀de฀lage฀tonen฀
grotendeels฀zullen฀ontbreken.
•฀ Contact฀tussen฀ontblote฀luidsprekerdraden฀bij฀de฀
luidsprekeraansluitingen฀kan฀kortsluiting฀veroorzaken.
•฀ Schakel฀de฀versterker฀uit฀alvorens฀de฀luidsprekers฀aan฀te฀
sluiten,฀om฀beschadiging฀van฀de฀luidsprekers฀te฀voorkomen.
•฀ De฀voorroosters฀van฀de฀luidsprekers฀zijn฀niet฀afneembaar.฀
Probeer฀de฀voorroosters฀niet฀te฀verwijderen,฀omdat฀de฀
luidsprekers฀zo฀kunnen฀worden฀beschadigd.
•฀ Zet฀het฀volume฀niet฀zo฀hoog฀dat฀het฀geluid฀vervormt.
Als฀de฀kleurweergave฀van฀een฀TV-scherm฀in฀
de฀buurt฀is฀gestoord
Dankzij฀de฀magnetische฀afscherming฀van฀dit฀luidsprekersysteem฀
kunnen฀de฀luidsprekers฀in฀de฀buurt฀van฀een฀TV-toestel฀worden฀
opgesteld.฀Toch฀kan฀zich฀in฀bepaalde฀gevallen฀ongelijkmatige฀
kleurweergave฀voordoen,฀afhankelijk฀van฀het฀type฀kleuren-TV฀
waarover฀u฀beschikt.
Wanneer฀zich฀storing฀in฀de฀kleurweergave฀
voordoet...฀
c
฀Zet฀de฀TV฀uit฀en฀vervolgens฀binnen฀de฀15฀à฀30฀minuten฀weer฀
aan.
Als฀de฀kleuren฀nog฀steeds฀niet฀goed฀zijn...
c
฀Zet฀dan฀de฀luidsprekers฀en฀het฀TV-toestel฀wat฀verder฀uit฀
elkaar.
Als฀er฀een฀fluit-฀of฀loeitoon฀gaat฀
"rondzingen"฀
Zet฀de฀luidsprekers฀verder฀van฀de฀andere฀geluidsapparatuur฀of฀
verminder฀de฀geluidssterkte฀op฀de฀versterker.
Opstelling
•฀ Zet฀de฀luidsprekers฀niet฀scheef.
•฀ Plaats฀de฀luidsprekers฀zo฀dat฀ze฀niet฀blootgesteld฀worden฀aan:
—฀ extreme฀hitte฀of฀koude
—฀ stof฀of฀vuil
—฀ erg฀veel฀vocht
—฀ heftige฀trillingen
—฀ direct฀zonlicht
•฀ Ga฀voorzichtig฀te฀werk฀wanneer฀u฀de฀luidspreker฀op฀een฀
speciaal฀behandelde฀vloer฀(met฀was฀of฀olie฀behandeld,฀
gepolijst,฀enzovoort)฀plaatst;฀anders฀kunnen฀vlekken฀of฀
verkleuringen฀optreden.
Reinigen
Reinig฀de฀luidsprekerkasten฀met฀de฀bijgeleverde฀
schoonmaakdoek.
Mocht฀u฀vragen฀of฀problemen฀met฀uw฀luidsprekers฀hebben,฀
aarzel฀dan฀niet฀contact฀op฀te฀nemen฀met฀de฀dichtstbijzijnde฀Sony฀
handelaar.
Het฀systeem฀aansluiten
Sluit฀de฀luidspreker฀op฀de฀luidsprekeruitgangen฀van฀een฀
versterker฀aan.
Zorg฀ervoor฀dat฀de฀stroom฀naar฀alle฀onderdelen฀(inclusief฀de฀
subwoofer)฀is฀uitgeschakeld฀voordat฀u฀begint฀met฀aansluiten.
Opmerkingen฀(
)
•฀ Let฀erop฀dat฀de฀plus-฀(+)฀en฀de฀minaansluiting฀(–)฀van฀
de฀luidsprekers฀overeenstemmen฀met฀de฀plus-฀(+)฀en฀de฀
minaansluiting฀(–)฀van฀de฀versterker.
•฀ Draai฀de฀schroeven฀van฀de฀luidsprekeraansluitingen฀stevig฀
vast฀omdat฀losse฀schroeven฀storende฀bijgeluiden฀kunnen฀
veroorzaken.
•฀ Zorg฀dat฀alle฀aansluitingen฀stevig฀vastzitten.฀Contact฀tussen฀
onbedekte฀luidsprekerdraden฀bij฀de฀luidsprekeraansluitingen฀
kan฀kortsluiting฀veroorzaken.
•฀ Zie฀de฀handleiding฀van฀uw฀versterker฀voor฀meer฀informatie฀
over฀het฀aansluiten฀van฀uw฀versterker.
Tip
Zwart฀of฀zwart฀gestreepte฀draden฀hebben฀een฀negatieve฀(–)฀
polariteit฀en฀moeten฀worden฀aangesloten฀op฀de฀negatieve฀(–)฀
luidsprekeraansluitingen.
Specificaties
Luidsprekersysteem฀
Tweewegluidspreker,฀
magnetisch฀afgeschermd
Luidsprekereenheden฀
Woofer:฀10฀cm,฀conustype฀
Tweeter:฀20฀mm,฀koepeltype
Type฀klankkast฀
Basreflex
Geschatte฀impedantie฀
8฀ohm
Stroomcapaciteit
Maximaal฀ingangsvermogen:฀ 120฀W
Gevoeligheidsniveau฀
84฀dB฀(1฀W,฀1฀m)
Frequentiebereik฀
120฀Hz฀-฀70.000฀Hz
Afmetingen฀(b/h/d)฀
Circa฀130฀×฀510฀×฀30฀mm
met฀tafelbladstandaard฀ Circa฀130฀×฀585฀×฀30฀mm฀
(Diameter฀van฀voet:฀฀
250฀mm)
met฀wandmontagebeugel฀
Circa฀130฀×฀576฀×฀50฀mm
Gewicht฀
Circa฀2,0฀kg
met฀tafelbladstandaard฀ Circa฀3,3฀kg
met฀wandmontagebeugel฀
Circa฀2,5฀kg
Bijgeleverde฀accessoires
Luidsprekersnoer฀(10฀m)฀(1)
Aansluitadapter฀(1)
Voet฀van฀tafelbladstandaard฀(1)
Wandmontagebeugel฀(luidsprekerzijde)฀(1)
Wandmontagebeugel฀(muurzijde)฀(1)
Wandmontagehaak฀(2)
Zeskoppige฀schroef฀(2)
Schroef฀(M5)฀(4)
Schroef฀(M4)฀(4)
Schroef฀(voor฀wandmontagebeugel)฀฀(2)
Moersleutel฀(1)
Sticker฀voor฀de฀luidsprekers฀(1)
Sticker฀voor฀de฀aansluitadapters฀(1)
Schoonmaakdoek฀(1)
Ontwerp฀en฀specificaties฀zijn฀onderhevig฀aan฀wijzigingen฀
zonder฀voorafgaande฀kennisgeving.
Bijgeleverde฀accessoires฀en฀
installatiemethodes
De฀luidsprekers฀van฀dit฀systeem฀kunnen฀op฀2฀manieren฀worden฀
geïnstalleerd:฀met฀behulp฀van฀de฀tafelbladstandaard฀of฀de฀
wandmontagebeugel.฀De฀accessoires฀die฀nodig฀zijn฀voor฀
elke฀installatiemethode,฀worden฀in฀de฀onderstaande฀tabellen฀
weergegeven.
Bijgeleverde฀accessoires
Installatiemethodes
Tafelblad-
standaard
Wandmontage-
beugel
฀Luidsprekersnoer฀฀
(10฀m)฀×฀1
฀Zeskoppige฀schroef฀฀
×฀2
฀Moersleutel฀×฀1
฀Aansluitadapter฀×฀1
฀Voet฀van฀
tafelbladstandaard฀฀
×฀1
-
฀Schroef฀(M5)฀×฀4
-
฀Wandmontagebeugel฀
(luidsprekerzijde)฀×฀1
-
฀Wandmontagebeugel฀
(muurzijde)฀×฀1
-
฀Schroef฀(voor฀
wandmontagebeugel)฀
×฀2
-
฀Schroef฀(M4)฀×฀4
-
฀Wandmontagehaak฀฀
×฀2
-
Montage
Tafelbladstandaard฀bevestigen
1
Maak฀de฀aansluitadapters฀(
)฀vast฀aan฀de฀
voet฀van฀de฀tafelbladstandaard฀(
)฀met฀de฀
schroeven฀(M5)฀(
)฀(
-1).
2
Sluit฀de฀luidspreker฀aan฀op฀de฀aansluitadapter฀
(
),฀en฀maak฀deze฀vast฀met฀de฀zeskoppige฀
schroeven฀(
)฀(
-2).
Wandmontagebeugel฀vastmaken
1
Bevestig฀de฀wandmontagebeugel฀
(muurzijde)฀(
)฀aan฀de฀wandmontagebeugel฀
(luidsprekerzijde)฀(
),฀en฀maak฀deze฀vast฀
met฀de฀bijgeleverde฀schroeven฀(voor฀de฀
wandmontagebeugel)฀(
)฀(
-1).฀Zorg฀ervoor฀
dat฀de฀gleuf฀in฀de฀wandmontagebeugel฀
(luidsprekerzijde)฀(
)฀aan฀de฀bovenkant฀zit.
Tip
In฀overeenstemming฀met฀de฀plaats฀waar฀u฀de฀luidspreker฀
opstelt,฀kunt฀u฀de฀wandmontagebeugel฀(muurzijde)฀
(
)฀aan฀de฀andere฀kant฀van฀de฀wandmontagebeugel฀
(luidsprekerzijde)฀(
)฀(
-2)฀vastmaken.
2
Sluit฀de฀aansluitadapter฀(
)฀aan฀op฀de฀
luidspreker.฀฀
Maak฀de฀wandmontagehaken฀(
)฀met฀
de฀schroeven฀(M4)฀(
)฀vast฀aan฀de฀
achterkant฀van฀de฀luidspreker฀en฀sluit฀de฀
luidsprekersnoer฀aan฀(
)฀(
-3).
3
Bevestig฀de฀wandmontagebeugel฀met฀
schroeven฀(niet฀bijgeleverd)฀(
-4)฀aan฀de฀
muur.
4
Draai฀de฀schroeven฀van฀de฀
wandmontagebeugel฀vast฀nadat฀u฀de฀hoek฀
heeft฀aangepast฀฀(
-5).
5฀
Plaats฀de฀wandmontagehaken฀(
)฀aan฀
de฀achterkant฀van฀de฀luidspreker฀in฀de฀
wandmontagebeugel฀(
-6).
Opmerkingen
•฀ Gebruik฀schroeven฀die฀geschikt฀zijn฀voor฀het฀wandmateriaal฀
en฀de฀-sterkte.฀Als฀de฀wand฀van฀gipsplaat฀is,฀draai฀dan฀de฀
schroeven฀stevig฀vast฀op฀een฀balk฀en฀bevestig฀deze฀balk฀aan฀
de฀wand,฀omdat฀vooral฀een฀gipsplaatwand฀niet฀stevig฀is.฀
Installeer฀de฀luidsprekers฀op฀een฀verticale฀en฀vlakke฀wand฀
waar฀wapening฀is฀toegepast.
•฀ Neem฀contact฀op฀met฀een฀schroevenwinkel฀of฀installateur฀over฀
het฀wandmateriaal฀of฀te฀gebruiken฀schroeven.
•฀ Sony฀is฀niet฀aansprakelijk฀voor฀ongelukken฀of฀schade฀
die฀is฀veroorzaakt฀door฀onjuiste฀installatie,฀onvoldoende฀
wandsterkte,฀onjuiste฀schroefinstallatie฀of฀natuurrampen,฀enz.
Stickers฀plaatsen
Als฀u฀de฀luidsprekers฀met฀de฀standaarden฀gebruikt,฀kunt฀u฀
de฀schroefgaten฀voor฀wandmontage฀op฀de฀achterkant฀van฀de฀
luidsprekers฀bedekken฀met฀de฀bijgeleverde฀stickers.
Bij฀het฀installeren฀van฀de฀voor-/surroundluidsprekers฀aan฀
de฀wand฀kunt฀u฀de฀schroefgaten฀aan฀de฀onderkant฀van฀de฀
aansluitadapters฀bedekken฀met฀de฀bijgeleverde฀stickers.
Nederlands
Svenska
-3
-4
-5
-6
-1
-2
-1
-2
VARNING!
Utsätt฀inte฀enheten฀för฀regn฀och฀fukt฀för฀att฀undvika฀
riskerna฀för฀brand฀och/eller฀elektriska฀stötar.
Se฀till฀att฀anläggningens฀ventilationshål฀inte฀är฀täckta฀av฀
tidningar,฀dukar,฀gardiner฀eller฀liknande.฀Det฀medför฀risk฀för฀
brand.฀Ställ฀heller฀aldrig฀tända฀stearinljus฀ovanpå฀anläggningen.
Förebygg฀risken฀för฀brand฀och฀elektriska฀stötar฀genom฀att฀inte฀
placera฀föremål฀som฀innehåller฀vätska,฀t.ex.฀blomvaser,฀på฀
apparaten.
Öppna฀inte฀chassit฀så฀undviker฀du฀risken฀för฀elektriska฀stötar.฀
Överlåt฀all฀service฀åt฀utbildade฀tekniker.
Placera฀enheten฀på฀en฀plats฀med฀god฀ventilation.฀Placera฀den฀
inte฀i฀bokhyllan฀eller฀i฀ett฀skåp.
Omhändertagande฀av฀gamla฀elektriska฀och฀
elektroniska฀produkter฀(Användbar฀i฀den฀
Europeiska฀Unionen฀och฀andra฀Europeiska฀länder฀
med฀separata฀insamlingssystem)
Symbolen฀på฀produkten฀eller฀emballaget฀anger฀
att฀produkten฀inte฀får฀hanteras฀som฀hushållsavfall.฀
Den฀skall฀i฀stället฀lämnas฀in฀på฀uppsamlingsplats฀
för฀återvinning฀av฀el-฀och฀elektronikkomponenter.฀
Genom฀att฀säkerställa฀att฀produkten฀hanteras฀på฀
rätt฀sätt฀bidrar฀du฀till฀att฀förebygga฀eventuellt฀
negativa฀miljö-฀och฀hälsoeffekter฀som฀kan฀uppstå฀om฀produkten฀
kasseras฀som฀vanligt฀avfall.฀Återvinning฀av฀material฀hjälper฀
till฀att฀bibehålla฀naturens฀resurser.฀För฀ytterligare฀upplysningar฀
om฀återvinning฀bör฀du฀kontakta฀lokala฀myndigheter฀eller฀
sophämtningstjänst฀eller฀affären฀där฀du฀köpte฀varan.
Om฀denna฀bruksanvisning
Instruktionerna฀i฀den฀här฀bruksanvisningen฀är฀avsedda฀för฀
systemet฀SS-FRF7ED.฀Du฀kan฀få฀surroundljud฀som฀från฀
ett฀6.1-kanaligt฀högtalarsystem฀genom฀att฀lägga฀till฀den฀här฀
högtalaren฀till฀SA-FT7ED.฀Se฀bruksanvisningen฀till฀SA-FT7ED฀
när฀du฀ansluter฀den฀här฀högtalaren฀till฀högtalarna฀tillhörande฀
SA-FT7ED.
Försiktighetsåtgärder
Angående฀användningen
•฀ Använd฀inte฀högtalarsystemet฀längre฀stunder฀med฀en฀effekt฀
som฀överskrider฀högtalarsystemets฀maximala฀ineffekt.
•฀ Om฀högtalaranslutningarnas฀polaritet฀kastas฀om฀blir฀basen฀
dålig฀och฀det฀är฀svårt฀att฀höra฀var฀de฀olika฀instrumenten฀
befinner฀sig฀i฀ljudbilden.
•฀ Kontakt฀mellan฀blottade฀högtalartrådar฀vid฀
högtalarkontakterna฀kan฀orsaka฀kortslutning.
•฀ Innan฀några฀anslutningar฀görs,฀stäng฀av฀förstärkaren฀för฀att฀
undvika฀att฀högtalarsystemet฀skadas.
•฀ Det฀går฀inte฀att฀ta฀av฀högtalargallret.฀Gör฀inga฀försök฀att฀ta฀av฀
gallren฀på฀högtalarsystemet.฀Om฀du฀försöker฀ta฀av฀dem฀kan฀
högtalarna฀skadas.฀
•฀ Vrid฀inte฀upp฀volymen฀så฀att฀det฀blir฀störningar฀i฀ljudet฀
(distorsion).
Om฀du฀märker฀att฀en฀närbelägen฀TV-skärm฀
visar฀störningar฀i฀färgerna
Detta฀högtalarsystem฀är฀magnetiskt฀avskärmat฀så฀att฀det฀ska฀
gå฀att฀ställa฀nära฀en฀TV-apparat,฀men฀det฀kan฀trots฀allt฀uppstå฀
färgstörningar฀på฀vissa฀sorters฀TV-apparater.
Om฀det฀uppstår฀färgstörningar...
c
฀Slå฀av฀strömmen฀till฀TV:n,฀slå฀sedan฀på฀den฀igen฀efter฀15฀till฀
30฀minuter.
Om฀det฀fortfarande฀uppstår฀färgstörningar...
c
฀Ställ฀högtalarna฀längre฀bort฀från฀TV-apparaten.
Om฀det฀blir฀rundgång
Flytta฀högtalarna฀eller฀skruva฀ner฀volymen฀på฀förstärkaren.
Angående฀högtalarnas฀placering
•฀ Placera฀inte฀högtalarna฀så฀att฀de฀lutar.
•฀ Ställ฀inte฀högtalarna฀på฀platser฀där฀de฀utsätts฀för:
—฀ Mycket฀hög฀eller฀låg฀temperatur
—฀ Damm฀eller฀smuts
—฀ Fukt
—฀ Vibrationer
—฀ Direkt฀solljus
•฀ Var฀försiktig฀om฀du฀placerar฀högtalaren฀på฀ett฀ytbehandlat฀
golv฀(vaxat,฀oljat,฀polerat฀eller฀liknande)฀eftersom฀golvet฀kan฀
få฀fläckar฀eller฀missfärgas.
Om฀rengöring
Rengör฀högtalarens฀chassi฀med฀medföljande฀rengöringstrasa.
Om฀du฀har฀några฀frågor฀eller฀om฀det฀skulle฀uppstå฀något฀
problem฀med฀högtalarsystemet฀så฀kontakta฀närmaste฀Sony-
handlare.
Koppla฀in฀systemet
Anslut฀högtalarsystemet฀till฀en฀förstärkares฀högtalarutgångar.
Se฀till฀att฀strömmen฀är฀avstängd฀till฀alla฀komponenter฀(inklusive฀
din฀subwoofer)฀innan฀inkoppling฀sker.
Obs!฀(
)
•฀ Se฀till฀att฀högtalarens฀plus฀(+)฀och฀minus฀(–)฀kontakter฀
ansluts฀till฀motsvarande฀plus฀(+)฀och฀minus฀(–)฀utgångar฀på฀
förstärkaren.
•฀ Se฀till฀att฀dra฀åt฀högtalarkontakternas฀skruvar฀ordentligt฀så฀
slipper฀du฀de฀ljudstörningar฀som฀lösa฀skruvar฀kan฀ge฀upphov฀
till.
•฀ Se฀till฀att฀alla฀anslutningar฀är฀ordentligt฀gjorda.฀Kontakt฀
mellan฀oisolerade฀högtalarkablar฀vid฀högtalarkontakterna฀kan฀
orsaka฀en฀kortslutning.
•฀ För฀mer฀information฀gällande฀anslutning฀av฀förstärkare,฀se฀din฀
förstärkares฀bruksanvisning.
Tips
Svarta฀kablar฀eller฀kablar฀med฀svarta฀ränder฀har฀minuspolaritet฀
(–)฀och฀bör฀därför฀anslutas฀till฀högtalarnas฀minuskontakter฀(–).
Tekniska฀data
Högtalarsystem฀
2-vägshögtalare,฀magnetiskt฀
avskärmade
Högtalarenheter฀
Woofer:฀10฀cm,฀Tweeter฀av฀
kontyp:฀20฀mm,฀domtyp
Högtalarlåda฀
Basreflex
Märkimpedans฀
8฀ohm
Effekthanteringskapacitet
Maximal฀ineffekt:฀
120฀W
Känslighet฀
84฀dB฀(1฀W,฀1฀m)
Frekvensomfång฀
120฀Hz฀-฀70฀000฀Hz
Mått฀(b/h/d)฀
Cirka฀130฀×฀510฀×฀30฀mm฀
med฀bordsstativ฀
Cirka฀130฀×฀585฀×฀30฀mm฀
(basplattans฀diameter:฀฀
250฀mm)
med฀väggmonteringsfäste฀
Cirka฀130฀×฀576฀×฀50฀mm฀
Vikt฀
Cirka฀2,0฀kg฀
med฀bordsstativ฀
Cirka฀3,3฀kg฀
med฀väggmonteringsfäste฀
Cirka฀2,5฀kg฀
Medföljande฀tillbehör
Högtalarkabel฀(10฀m)฀(1)
Terminaladapter฀(1)
Basplatta฀till฀bordsstativ฀(1)
Väggmonteringsfäste฀(högtalarsida)฀(1)
Väggmonteringsfäste฀(väggsida)฀(1)
Väggmonteringskrok฀(2)
Insexskruv฀(2)
Skruv฀(M5)฀(4)
Skruv฀(M4)฀(4)
Skruv฀(för฀väggmonteringsfäste)฀(2)
Skiftnyckel฀(1)
Etikett฀för฀högtalare฀(1)
Etikett฀för฀terminaladaptrar฀(1)
Rengöringstrasa฀(1)
Design฀och฀tekniska฀data฀kan฀ändras฀utan฀meddelande.
Medföljande฀tillbehör฀och฀
installationsmetoder
Detta฀systems฀högtalare฀kan฀installeras฀på฀två฀olika฀sätt:฀med฀
bordsstativ฀eller฀väggmonteringsfäste.฀De฀tillbehör฀som฀behövs฀
för฀de฀båda฀installationsmetoderna฀visas฀i฀tabellen฀nedan.
Medföljande฀tillbehör
Installationsmetoder
Bordsstativ
Väggmonterings-
stöd
฀Högtalarkabel฀(10฀m)฀
×฀1
฀Insexskruv฀×฀2
฀Nyckeln฀×฀1
฀Terminaladapter฀×฀1
฀Basplatta฀till฀
bordsstativ฀฀×฀1
-
฀Skruv฀(M5)฀×฀4
-
฀Väggmonteringsfäste฀
(högtalarsida)฀×฀1
-
฀Väggmonteringsfäste฀
(väggsida)฀×฀1
-
฀Skruv฀(för฀
väggmonteringsfäste)฀
×฀2
-
฀Skruv฀(M4)฀×฀4
-
฀Väggmonteringskrok฀฀
×฀2
-
Montering
Montera฀bordsstativet
1฀
Sätt฀fast฀terminaladaptern฀(
)฀noga฀på฀
basplattan฀till฀bordsstativet฀(
)฀med฀
skruvarna฀(M5)฀(
)฀(
-1).
2฀
Montera฀högtalaren฀på฀terminaladaptern฀(
)฀
och฀säkra฀den฀med฀insexskruvarna฀(
)฀฀
(
-2).
Montera฀väggmonteringsfästet
1
Montera฀väggmonteringsfästet฀(väggsidan)฀
(
)฀på฀väggmonteringsfästet฀(högtalarsidan)฀
(
)฀och฀sätt฀fast฀dem฀med฀de฀medföljande฀
skruvarna฀(för฀väggmonteringsfäste)฀฀
(
)฀(
-1).฀Kontrollera฀att฀skåran฀i฀
väggmonteringsfästet฀(högtalarsidan)฀(
)฀är฀
överst.
Tips!
Du฀kan฀montera฀väggmonteringsfästet฀(väggsidan)฀
(
)฀på฀den฀andra฀sidan฀av฀väggmonteringsfästet฀
(högtalarsidan)฀(
)฀(
-2)฀efter฀var฀du฀placerar฀
högtalaren.
2
Montera฀terminaladaptern฀(
)฀på฀högtalaren.฀฀
Montera฀väggmonteringskrokarna฀(
)฀på฀
högtalarens฀baksida฀med฀skruvarna฀(M4)฀(
)฀
och฀anslut฀högtalarkabeln฀(
)฀(
-3).
3
Montera฀väggmonteringsfästet฀på฀en฀vägg฀
med฀hjälp฀av฀skruvar฀(medföljer฀ej)฀(
-4).
4
Fäst฀skruvarna฀på฀väggmonteringsfästet฀efter฀
att฀vinkeln฀justerats฀(
-5).
5
Sätt฀väggmonteringskrokarna฀(
)฀
som฀finns฀på฀högtalarens฀baksida฀på฀
väggmonteringsfästet฀(
-6).
Obs!
•฀ Använd฀skruvar฀som฀passar฀väggens฀material฀och฀styrka.฀
Eftersom฀en฀vägg฀med฀gipsplattor฀är฀speciellt฀klen,฀bör฀
du฀skruva฀in฀dem฀i฀väggen฀på฀en฀bärande฀bjälke.฀Montera฀
högtalarna฀på฀en฀vertikal฀och฀slät฀vägg฀där฀förstärkning฀finns.
•฀ Kontakta฀en฀affär฀som฀säljer฀skruvar฀eller฀en฀installatör฀
gällande฀väggens฀material฀eller฀vilka฀skruvar฀som฀bör฀
användas.
•฀ Sony฀är฀inte฀ansvarigt฀för฀olyckor฀eller฀skador฀som฀orsakas฀
av฀oriktig฀installation,฀otillräcklig฀väggförstärkning,฀oriktig฀
skruvinstallation฀eller฀uppenbara฀olycksfall฀etc.
Placera฀etiketterna
När฀högtalarna฀används฀med฀stativen฀kan฀du฀dölja฀skruvhålen฀
för฀väggmontering฀på฀baksidan฀av฀högtalarna฀med฀de฀etiketter฀
som฀medföljer.
När฀främre/surroundhögtalarna฀monteras฀på฀väggen฀kan฀du฀
dölja฀skruvhålen฀på฀undersidan฀av฀din฀terminaladapter฀med฀
medföljande฀etiketter.
Sample
Per i dispositivi